دوره و شماره: دوره 9، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 1-206 
2. چارچوبی برای تصمیم برون سپاری راهبردی

صفحه 27-50

لعیا الفت؛ مسعود براتی؛ محمد رضا ولدی