تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندیهای رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد

شمس الدین ناظمی؛ فاطمه خریدار

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، صفحه 1-26

چکیده
  این مقاله تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه را بر توانمندیهای رقابتی موردبررسی قرار میدهد. برای دستیابی به این هدف، رابطه بین ابعاد زنجیره تأمینیکپارچه )یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی( و توانمندیهای رقابتی )هزینه،کیفیت، تحویل، نوآوری محصول( با استفاده از یک مدل مفهومی مورد مطالعه قرارگرفتهاست. دادهها از مدیران 44 شرکت متوسط و بزرگ ...  بیشتر

چارچوبی برای تصمیم برون سپاری راهبردی

لعیا الفت؛ مسعود براتی؛ محمد رضا ولدی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، صفحه 27-50

چکیده
  تصمیم گیری در مورد برون سپاری بخشی از زنجیره ارزش سازمان، یکی ازمهمترین تصمیماتی است که شرکت های کنونی با آن مواجهند. تحقیقات نشانمی دهد که این تصمیم به ندرت در یک چشم انداز کاملاً راهبردی اتفاق می افتد وبیشتر شرکت ها صرفاً در جستجوی کاهش هزینه های کوتاه مدت هستند. با اینوجود، مطالعات اندکی بویژه در داخل کشور در خصوص چگونگی اخذ صحیحتصمیم ...  بیشتر

بررسی شکاف های پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک آنالیز فاصله

محمد جعفر تارخ؛ رحمت میرزایی سروکلائی؛ نغمه الوندی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، صفحه 51-84

چکیده
  در این تحقیق، ابتدا با مطالعه منابع مختلف شکافهای پیادهسازی سیستمهایمدیریت دانش شناسایی شدهاند. بهمنظور بررسی شکافهای مدیریت دانش درشرکت ایران خودرو از چارچوب ارائه شده توسط لین و تی سنگ به عنوان پایهتحقیق استفاده شده است. پس از آن با استفاده از آزمونهای آماری و بکارگیرینرم افزار اس پی اس اس وضعیت این شکافها در نمونه انتخابی مورد ...  بیشتر

طبقه بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانکی با استفاده از داده کاوی و منطق فازی

محمد تقی تقوی فرد؛ احمد نادعلی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، صفحه 85-107

چکیده
  در این پژوهش، هدف، بهره گیری از ابزارهای داده کاوی و منطق فازی برایطبقه بندی مشتریان تسهیلات اعتباری می باشد به طوریکه ابهامات و عدم قطعیت رادر خصوص طبقات مشتریان و نیز متغیرهای تاثیر گذار در رفتار آنها را پوشش دهد.روش کار بدین شکل می باشد که طبق یک فرایند استاندارد داده کاوی، داده هایمشتریان سابق بانک سامان جمع آوری و پالایش شده و ...  بیشتر

بررسی رابطه بین تواناسازندههای مدیریت دانش و پاسخگویی در صنعت کاشی و سرامیک ایران: پژوهش آمیخته اکتشافی

غلامرضا خوش سیما؛ علی مهرابی؛ حمید مهرابی؛ فاطمه شیروانی؛ محبوبه کاظمی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، صفحه 109-132

چکیده
  در این تحقیق از طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است و در دومرحله صورت گرفت. در مرحله اول دو پرسشنامه طراحی گردید. بر اساس مدلیکه در دانشگاه کمبریج ارائه گردیده بود، به بررسی و تحلیل پاسخگویی شرکتالماس کویر و گروه صنعتی احسان به صورت مطالعه موردی تطبیقی نظریپرداخته شد. براساس نتایج مطالعه موردی تطبیقی نظری پرسشنامهای جهت تعیین میزان ...  بیشتر

شاخص تمرکز بازار صنعت و بازده سهام شرکتهای تولیدی

فرزین رضایی؛ هادی حقیق

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، صفحه 133-159

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین نسبت تمرکز بازار و بازده سهام و ارایهمدلی برای بیان این رابطه می باشد. داده های پژوهشی مدل تحقیق متشکل ازمتغیرهای مستقل شاخص تمرکز بازار )صنعت(، ارزش بازار، نسبت ارزش دفتری بهارزش بازار، اهرم مالی، بازده سهام یک دوره قبل و بتای پرتفوی صنعت و همچنینبازده سهام دوره جاری به عنوان متغیر وابسته می باشند. ...  بیشتر

معرفی یک روش ویکور توسعه یافته برای رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها

مصطفی اختیاری

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، صفحه 161-179

چکیده
  امروزه بسیاری از بانک های داخلی کشور نوعی ریسک اعتباری را تجربهمی کنند که از پیامدهای آن می توان افزایش مطالبات معوق بانک هاو مشکل عدمبازپرداخت وام های بانک مرکزی را برشمرد. بنابراین استقرار یک سیستم مدیریتاعتباری یکی از C ریسک اعتباری لازم و ضروری به نظر می رسد. سیستم معتبر پنجسیستم های رتبه بندی مشتریان است که می تواند برای مدیریت ...  بیشتر

امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری مطالعه موردی: شهرک تفریحی توریستی طارم استان زنجان

اکبر پورفرج؛ مهرداد کرمی؛ زهرا نکویی؛ زهرا طالب بیدختی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، صفحه 189-214

چکیده
  نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثرنظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابعسرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی،لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، بهدرستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین ...  بیشتر