دوره و شماره: دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 1-187