نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران)

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

در محیط پیچیده و غیرقابل پیش بینی زنجیرۀ تأمین، هر تلاشی برای کاهش یک ریسک می تواند منجر به
کاهش یا افزایش دیگر ریسک ها شود؛ بنابراین دست یافتن به تصویری کلی از ریسک های زنجیرۀ تأمین و
روابط بین آنها ضروری و منجر به استراتژی کاهش ریسک مؤثرتر و جامع تر می شود. هدف این مقاله شناسایی
و استخراج ساختار روابط ریسک های بالقوه زنجیرۀ تأمین با به کارگیری رویکرد مدل سازی تفسیری-
ساختاری می باشد. در این مقاله، با مطالعه ادبیات تحقیق و بر اساس روش دلفی و روایی محتوایی ریسک های اصلی
زنجیرۀ تامین صنعت پتروشیمی شناسایی شده و سپس با استفاده از فرآیند مدل سازی تفسیری- ساختاری مدل
نشان دهندۀ روابط بین ریسک ها استخراج و در نهایت بر اساس قدرت هدایت و وابستگی دسته بندی می شوند. نتایج
نشان داد که ریسک های محیط خارجی زنجیرۀ تأمین )ریسک های طبیعی، سیاسی/اجتماعی، خط مشی و اقتصاد
کلان( در سطوح پایین مدل قرار گرفته و دارای بیشترین تأثیرگذاری بر دیگر ریسک ها بوده و عامل ظهور و یا
تشدید ریسک های محیط صنعت )بازار محصول و رقابت، بازار نهاده ها و ارتباطات و همکاری( و محیط سازمانی
)ریسک های عملیاتی، مالی، استراتژیک، تعهد و فرهنگ سازمانی و کارکنان( می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Modeling of Petrochemical Industry Supply Chain Risks

نویسندگان [English]

  • Ali Atashsooz 1
  • Kamran Feizi 2
  • Abolfazl Kazazi 3
  • Laya Olfat 3

چکیده [English]

In a complex and volatile environment of the supply chain, any attempt to reduce the risks may increase or decrease other risks; thus, achieving an overall picture of the risks of supply chain and relationships between them are necessary and will lead to more effective and comprehensive strategy to response to risks. The purpose of this paper is identifying and extracting the potential risks of supply chain using interpretive structural modeling (ISM) approach. In order to do that, first an in-depth litreture review has done and Delphi method with content validity has used, and then, the ISM model, representing the structure of risks relationship has extract. The results show that the external environment supply chain risks (natural risks, political/social, policy and macroeconomic), at a low levels of the model, have the most impact on other risks and are as a emerging and or increasing factor for industrial environment (market and product competition; market inputs, communications and collaboration) and organizational environment risks (operational, financial, strategic, commitment and organizational culture and employee).

کلیدواژه‌ها [English]

  • MICAC Analysis
  • Supply Chain Risk
  • Content Validity
  • Interpretive Structural Modeling
محمدی، علی؛ مصل شیرازی، علی نقی؛ احمدی، محمد و شجاعی، پیاا ) 4651 (. مدل سازی
تفسیری ساختاری ریسک های زنجیره تأمین پرویه در شرکت های گاز استان . ی فصلنامه چشم انداز
.5-67 ، مدیریت بازرگانی، شماره 41
مهرعلی دهنوی، معصومه؛ آقایی، عبداله و ستا ، مصطفی ) 4651 (. مدیریت ریسک زنجیره ی
تأمین: مرور ادبیا . ت نهیمن کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران.
میرغفوری، سید حبیب اله؛ مروتی شریر آبادی، علی و اسدیان اردکانی، فائزه ) 4654 (. مدیریت
ریسک زنجیره ی تأمین: مفاهیم و کاربرده.ا نخستین همایش ملی علوا مدیریت نوین، گرگان، ایران.
Badurdeen, F., Shuaib, M., … & Boden, B., (2014). Quantitative modeling and
analysis of supply chain risks using Bayesian theory. Journal of Manufacturing
Technology Management, 25 (5), 631-654.
Banuls, V. A. & Turoff, M. (2011). Scenario construction via Delphi and crossimpact
analysis. Technological Forecasting & Social Change, 78, 1579-1602.
Bogataja, D., & Bogataj, M. (2007). Measuring the supply chain risk and
vulnerability in frequency space. International journal Production Economics, 108,
291-301.
Cavinato, J.L. (2004) Supply chain logistics risks: From the back room to the board
room. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 34(5),
383–387.
Chopra, S., & Sodhi, M.S. (2004). Managing risk to avoid supply chain breakdown.
MIT Sloan Management Review, 46(1), 53-61.
Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the resilient supply chain.
International Journal of Logistics Management, 15 (2), 1–14.
Christopher, M., Mena, C., Khan, O., & Yurt, O. (2011). Approaches to managing
global sourcing risk. Supply Chain Management: An International Journal, 16(2), 67–
81.
Giunipero, L., & Eltantawy, R. (2004). Securing the upstream supply chain: a risk
management approach. International Journal of Physical Distribution and Logistics
Management, 34(9), 698–713.
Hallikas, J., Karvonen, I., Pulkkinen, U., Virolainen, V.M., & Tuominen, M.
(2004). Risk management processes in supplier networks. International Journal
Production Economics, 90, 47–58.

Hallikas, J., Virolainen, V.M., & Tuominen, M. (2002). Risk analysis and
assessment in network environment: A dyadic case study. International Journal of
Production economics, 78, 45-55.
Harland, C., Brenchley, R., & Walker, H. (2003). Risk in supply network. Journal of
purchasing and supply management, 9, 51-62.
Jüttner, U. (2005). Supply chain risk management: Understanding the business
requirements from a practitioner perspective. The International Journal of Logistics
Management, 16(1), 120-141.
Jüttner, U., Peck, H., & Christopher, M. (2003). Supply Chain Risk Management:
Outlining An Agend A For Future Research. International Journal of Logistics:
Research & Applications, 6(4), 197-210.
Kern, D., Moser, R., Hartmann, E. & Moder, M. (2012). Supply risk management:
model development and empirical analysi. International Journal of Physical
Distribution & Logistics Management, 42(1), 60 - 82
Kleindorfer, P.R., & Saad, G.H. (2005). Managing disruption risks in supply
chains. Production and Operations Management, 14(1), 53–68.
Lawshe, C.H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel
Psychology, 28, 563–575
Manuj, I., & Mentzer, J. (2008a). Global supply chain risk management strategies.
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 38(3), 192–
223.
Manuj, I., & Mentzer, J.T. (2008b). Global supply chain risk management. Journal
of Business Logistics, 29(1), 133–155.
Mehrali Dehnavi, M., Aghayee A., & Sattak, M. (1390). Supply chain risk
management: Litrature review. 9th International Management Conference, Tehran, Iran.
(in Persian).
Micheli, G.J.L., Cagno, E., & Zorzini, M. (2008). Supply risk management vs
supplier selection to manage the supply risk in the EPC supply chain. Management
Research News, 31(11), 846-866.
Mirghafoori, S. H., Moravati, A., Asadian , F. (1391). Supply chain risk
management: Comcepts and applications. 1st Conference of New Management
Sciences, Gorgan, Iran. (in Persian).
Mohammadi, A., MoslehShirazi, A., & Shojayee P. (1392). Interpretive structural
modeling of gas project supply chain risks. Journal of Industrial Management
Perspective, 12, 9-37. (in Persian)
Norrman, A., & Jansson, U. (2004). Ericsson's proactive supply chain risk
management approach after a serious sub–supplier accident. International Journal of
Physical Distribution and Logistics Management, 34(5),434–456.

Oke, A., & Gopalakrishnan, M. (2009). Managing disruptions in supply chains: A
case study of a retail supply chain. International Journal Production Economics, 118,
168–174.
Ramesh, A., Banwet, D.K., Shankar, R. (2010),Modeling the barriers of supply
chain collaboration. Journal of Modelling in Management, 5(2), 176 – 193.
Rangel, D. A., Oliveira, T. K., & Leite, M. S. A. (2014). Supply chain risk
classification: discussion and proposal. International Journal of Production Research,
52 , 1-21.
Ritchie, B., & Brindley, C. (2007). Supply chain risk management and
performance: A guiding framework for future development. International Journal of
Operations & Production Management, 27(3), 303-322.
Sodhi, M.S., Son, B.G., & Tang, C.S. (2012). Perspectives on Supply Chain Risk
Management. International Journal of Production and Operations Management, 21(1),
1–13.
Tang, C.S. (2006). Perspectives in supply chain risk management: a review.
International Journal Production Economics, 103, 451–488.
Tang, C.S., & Tomlin, B. (2008). The power of flexibility for mitigating supply
chain risks. International Journal of Production Economics, 116(1), 12–27.
Thun, J.H., & Hoenig, D. (2011). An empirical analysis of supply chain risk
management in the German automotive industry. International Journal Production
Economics, 131, 242–249.
Vilko, J. (2012). Approaches to supply chain risk management: identification,
analysis and control. Lappeenranta University of Technology Digipaino.
Vilko, J., & Hallikas, J.M. (2012). Risk assessment in multi modal supply chains.
International Journal of Production Economics, 140, 586-595.
Wagner, S. M., & Neshat, N. (2010). Assessing the vulnerability of supply chains
using graph theory. International Journal Production Economics, 126, 121–129.
Waters, D. (2007). Supply chain risk management: vulnerability and resilience in
logistics. Kogan Page Limited.
Wu, D., & Olson, D. (2008). Supply chain risk, simulation and vendor selection.
International Journal Production Economics, 114, 646-655.
Wu, T., Blackhurst, J., & Chidambaram, V. (2006). A model for inbound supply
risk analysis. Computers in Industry, 57, 350–365.
Xu, J., Li, B., & Wu, D. (2009). Rough data envelopment analysis and its
application to supply chain performance evaluation. International Journal
Production Economics, 122, 628–638.

ZandHesami, H., & Savoji, A., (2011). Risk management in supply chain
management. International Journal of Economics and Management Sceinces, 1(3), 60-
72.
Ziegenbein, A. Nienhaus, J. (2004). Coping with supply chain risks on strategic,
tactical and operational level. Global Project and Manufacturing Management, the
Symposium Proceedings.
Zsidisin, G.A., & Ellram, L.M. (2003). An agency theory investigation of supply
risk management. Journal of Supply Chain Management, 39(3), 15–29.
Zsidisin, G.A. (2003). A Grounded definition of supply risk. Journal of purchasing
& supply management, 9, 217-224.
Zsidisin, G.A., & Smith, M.E. (2005). Managing Supply Risk with Early Supplier
Involvement: A Case Study and Research Propositions. Journal of Supply Chain
Management, 41(4), 44-57