تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

چکیده

بررسی محیطی عبارت است از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات بدست آمده مربوط به محیط های داخلی و خارجی سازمان که از عوامل بسیار مهم در تدوین استراتژی و برنامه ریزی بشمار می رود . با توجه به گسترش روز افزون صنعت نرم افزار در کشور، بررسی و تجزیه و تحلیل این صنعت است ضروریات است. برای این منظور پس از بررسی مدل های مختلف، مدل PEST جهت تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر صنعت نرم افزار در ایران بکار گرفته شد. بر اساس این مدل شاخص های مناسب در زمینه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی شناسایی و بررسی شد و نتایج آن ارائه گردیده است که نشان دهنده فرصتها و تهدیدهای موجود در این صنعت است که مبنایی برای برنامه ریزی خواهد بود. برای تعیین فرصت ها و تهدیدها از نظر سنجی از خبرگان استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Software Industry Analysis of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad A'arabi 1
  • Parinaz Shoarian 2
چکیده [English]

Environmental analysis study as an important factor in strategic planning includes monitoring assessment and dissemination of information related to internal and external environment of organization. The analysis of this industry is very essential according to increasing development of software technology in iran. In order to achieve this goal after studying various models the PEST model have been used to analyses the effecting factors on software industry in iran. In this article on the basis of this model appropriate political social economical and technological factors was identified and studied. The results of which have been presented. Show existing opportunities and threats of this industry that could be used as a basis for the future planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment analysis
  • Strategic planning
  • Software industry
  • PEST analysis