پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

عامل موفقیت سازمانهای هزاره سوم در صحنه های رقابتی حرکت به سوی مدیریت دانش و دانش محوری است. آنچه موجب تسهیل فرایند مدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده است نقش پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات است. در این راستا نویسندگان به بیان عوامل پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات و موارد قابل استفاده ی آن در فرایند مدیریت دانش پرداخته اند. در مقاله مذکور ابتدا مباحث مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات مطرح شده است نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش نیز آمده است. سپس مولفه های فناوری دانش که بیانگر نقش مهم و انکار ناپذیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش است ذکر گردیده است. پشتیبانی کننده های فناوری اطلاعات در چرخه تولید دانش، موضوع دیگری است که به آن پرداخته شده است. در نهایت فناوری اطلاعات در نقش پشتیبان و تسهیلگر فرایند مدیریت دانش بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supportive Role of IT Eases the Process of Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Noor Mohammad Yaghubi 1
  • Roghayeh Sadat Kuchakzadeh 2
چکیده [English]

The reasons of organizations success of third millennium in competitiopns are motion toward knowledge management and knowledge base a supportive role of IT eases the process of knowledge management a makes it as a competitive advantage. Accordingly the authors has describe the supportive factors of IT and its use in knowledge management process in this paper first come the knowledge management and TI discussions a then the role of IT in knowledge management is added. After that the parameters which have an important influence on knowledge management are stated. It supporters in making knowledge process in another theme discussion of the study and finally the role of it as a support and ease knowledge management process has been studied.