ارزیابی شایستگی های مدیران به روش بازخور 360 درجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مشکلات موجود در نظام های ارزیابی سنتی(مبتنی بر نظرات یک ذینفع و آن هم مقام مافوق) از یک طرف و منافعی که ارزیابی های نوین و جامع(مبتنی بر نظرات چند ذینفع یا 360 درجه ای) از طرف دیگر به شرکت ها می رسانند باعث شده است که کارگیری روش بازخور(ارزیابی) 360 درجه مورد توجه گسترده شرکت های پیشرو جهانی قرار بگیرد. در این مقاله پس از بررسی مختصر ادبیات موضوع در یک پژوهش میدانی در شرکت ساپکو با استفاده از یک پرسشنامه معتبر در زمینه بازخور 360 درجه، هشت شایستگی مدیران شامل «ارتباطات، برنامه ریزی ، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، کنترل، رهبری، تصمیم گیری و کارتیمی» با استفاده از نظرات چهار ذینفع شامل خود ارزیابی، مدیران مافوق، نیروهای تحت سرپرستی و مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفته است. به کار گیری روش تحلیل واریانس یک عامله اختلاف معنادار بین نتایج ارزیابی این چهار ذینفع را در سطح اطمینان 95 درصد تایید می کند و لذا با توجه به این یافته لزوم اجرای ارزیابی های 360 درجه ای در سازمان ها به علت اینکه مدیران رفتارهای متفاوتی را در مقابل هر ذینفع از خود نشان می دهند تاکید می شود. در ادامه نتایج بکارگیری تکنیک LSD حاکی از آن است که نتایج خود ارزیابی در گروه اول به عنوان بالاترین امتیاز، نتایج ارزیابی نیروهای تحت سرپرستی و مشتریان در گروه دوم و نتایج ارزیابی مدیران مافوق در گروه سوم به عنوان پایین ترین امتیاز قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Managers' Competencies by 360-degree Feedback

نویسندگان [English]

  • Jamshid Salehi Sadaghiani 1
  • Reza Gharaeepour 2
چکیده [English]

In recent years 360 degree feedback have been in a growing number of leading firms and it has become a tool for assessing manager competencies and providing feedback them about how they  are viewed by direct subordinates peers and in order to changing their behaviors. Its popularity is of problems of traditional assessment systems and advantages of 360 degree feedback. Indeed the 360 degree feedback is designed to enable all the stakeholders in a person’s performance to comment and give feedback: their boss or indirect reports peers and internal or external customers and so on. This empirical research data was collected through specific questionnaire eight competencies including communicating planning organizing controlling leadership decision making & teamwork from four self, boss, direct subordinates and customers. Analyzing data by ANOVA technique shows that there are a significant difference self, boss subordinates and customers perception in managers’ competency assessment. Then assessment results of each source have been grouped by LSD technique: firs group is self-assessment is subordinates and customers assessment and finally third group is assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • Competency
  • 360 degree feedback
  • managers