نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این تحقیق، در ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی شاخص های فرایندهای مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته، سپس به اندازه گیری فرایندهای مدیریت دانش از دیدگاه نوناکا و اثر بخشی مدیریت دانش پرداخته شد. سپس ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و اثر بخشی مدیریت دانش با استفاده از رگرسیون گام به گام و همبستگی تفکیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در دانشگاه های سطح شهر رفسنجان فرایندهای درونی سازی، برونی سازی، و اجتماعی سازی انجام می گیرد و فرایندهای درونی سازی، برونی سازی، و ترکیب در اثر بخشی مدیریت دانش موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Relationship between Knowledge Management Processes and Knowledge Management Effectiveness

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khoshsima 1
  • Mehdi Ebrahiminejad 2
  • Hamidreza Fallah Lajimi 3

چکیده [English]

In this research at first knowledge management processes and knowledge management effectiveness are surveyed witch use of confirmatory factor analysis then knowledge management processes (from Nonaka's perspective: internalization, externalization, socialization and combination) and knowledge management effectiveness are measured. Then relationships between them are examined by multivariate regression (stepwise) and partial correlation. Results have indicated that only internalization is accomplished at universities of Rafsanjan and three of knowledge management processes include internalization externalization and socialization are implemented and three of knowledge management processes include internalization externalization and combination are affected on knowledge management effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internalization
  • externalization
  • socialization
  • combination
  • Effectiveness