نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تولید چابک به عنوان جدیدترین سیستم تولید، امروزه بخش قابل توجهی از ادبیات مدیریت عملیات را به خود اختصاص داده است. اما این ابهام هنوز در ادبیات تحقیق موجود است که آیا تولید چابک همان مفاهیم موجود در تولید ناب را به شیوه ای نو بیان نموده یا ارائه دهنده رویکردی جدید به تولید به همراه تکنیک های مورد نیاز آن است. به منظور پاسخ به این سوال اساسی، در این تحقیق ابتدا دو سیستم غالب تولید در دهه های اخیر یعنی تولید ناب و تولید چابک با استفاده از ادبیات موضوع مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته و ابعاد و مولفه های آنها استخراج گردیدند. پس از آن با استفاده از تعاریف ابعاد و مولفه های این دو رویکرد میزان اشتراک و افتراق آنها بررسی شده است. در نهایت با بررسی اهمیت نقاط افتراق تفاوت موزون این دو رویکرد به تولید نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که علی رغم وجود اشتراکات گسترده در این دو سیستم تولید، نقاط متفاوت تاکید منجر به ارائه جهت گیری های متفاوتی برای آنها شده است. بنابراین بخش نسبتا بزرگی از مفاهیم چابکی، در بر دارنده مفاهیمی عموما مرتبط با تولید ناب است اما پاسخ شایسته آن به نیازمندی محیط امروز کسب و کار، یعنی همراهی با تغییرات مستمر به همراه مولفه های مورد نیاز ترکیبی جدید ایجاد کرده و آن را از دیگر سیستم های تولیدی متمایز نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Agility, a Modern Narrative of Old Concepts

نویسندگان [English]

  • Laya Olfat 1
  • Seyyed Mahmood Zanjirch 2

چکیده [English]

Agile manufacturing as the most modern production system has covered significant portion of literature in operations management. But there is a great vague. whether agile manufacturing  is the same as  prior  concepts  but    in a  new  form  or  it's  a  completely  new concept accompanied  with necessary techniques? Lean production and  Agile  production  are  two  dominant  production  systems  that were studied through   literature survey and their dimensions  were defined. Then dimensions similarities and differences among these two   approaches    were   investigated. Finally considering the importance of different dimensions, weighted difference between them is demonstrated.  Results show that although there are some common features between these two concepts, their emphasis on different aspects has formed a new approach. The proper attention of agile system to nowadays business requirements and continuous change, has distinguished   it from other production systems such as lean production system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production methods
  • Lean manufacturing
  • Agile manufacturing