آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک آنالیز تاثیر بر روند TIA

محمد رضا تقوا؛ یاسر علیزاده

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، صفحه 1-35

چکیده
  با استفاده از روش آنالیز تاثیر بر روند الگویی استفاده همزمان از داده های تاریخی کمی و تحلیل های کیفی فراهم می آید. هر یک از تکنیک های کمی یا کیفی پیش بینی دارای معایبی می باشند که این تکنیک با اعمال تاثیر تکنیک های کیفی پیش بینی بر نتایج بدست آمده از تکنیک های کمی، سعی بر انطباق بیشتر نتایج پیش بینی با واقعیت دارد. این تکنیک را می توان ...  بیشتر

چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته

لعیا الفت؛ سید محمود زنجیرچی

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، صفحه 37-61

چکیده
  تولید چابک به عنوان جدیدترین سیستم تولید، امروزه بخش قابل توجهی از ادبیات مدیریت عملیات را به خود اختصاص داده است. اما این ابهام هنوز در ادبیات تحقیق موجود است که آیا تولید چابک همان مفاهیم موجود در تولید ناب را به شیوه ای نو بیان نموده یا ارائه دهنده رویکردی جدید به تولید به همراه تکنیک های مورد نیاز آن است. به منظور پاسخ به این سوال ...  بیشتر

عوامل موثر بر توسعه صنعت کاغذ روزنامه در کشور و راهکارهای پیشنهادی در زمینه سیاستهای حمایتی دولتی

ابوالفضل کزازی؛ حسین عبودی؛ مهدی حداد زاده

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، صفحه 63-83

چکیده
  سیاست حذف یارانه غیر مستقیم و تبدیل آن به یارانه های مستقیم از سیاست های اصلی کشور طی برنامه های گذشته بوده است و دولت طبق برنامه چهارم توسعه موظف به ساماندهی نظام یارانه ای بخش فرهنگ با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه تولید به سمت مصرف شده است. طی سالهای اخیر شاهد هستیم که یارانه توزیع کاغذ روزنامه کشور همواره بصورت غیر مستقیم و بوسیله ...  بیشتر

مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها

تقی تقوی فرد؛ مجید قیطاسی؛ فرزاد سلطانی

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، صفحه 85-113

چکیده
  در این مقاله بمنظور انتخاب فرایند های مناسب و در راستای اهداف و معیارهای سازمان، روشی مبتنی بر تصمیم گیریهای چند معیاره ارائه گردیده است که به تصمیم گیرندگان سازمان در خلال انجام پروژه های مهندسی مجدد سازمان کمک می نماید تا عوامل موثر بر انتخاب فرایندها را شناسایی نموده و با در نظر گرفتن خواسته های سازمان، فرایندهای مورد نظر را انتخاب ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل همبستگی متعارف چابکی و عملکرد استراتژیک سازمان های تولیدی

غلامرضا خوش سیما

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، صفحه 115-143

چکیده
  در این تحقیق به تجزیه و تحلیل چابکی سازمان، مزیت رقابتی، و عملکرد سازمانی در سازمان های تولیدی و رابطه بین چابکی با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی پرداخته شده است. جهت کاهش تعداد متغیرها از تحلیل عاملی استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی به بررسی متغیرهای مکنون چابکی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی ...  بیشتر