نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ولی عصر

چکیده

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل چابکی سازمان، مزیت رقابتی، و عملکرد سازمانی در سازمان های تولیدی و رابطه بین چابکی با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی پرداخته شده است. جهت کاهش تعداد متغیرها از تحلیل عاملی استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی به بررسی متغیرهای مکنون چابکی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی پرداخته شد. در مدل تحقیق، متغیرهای مکنون چابکی، شامل اغنای مشتری، تسلط بر تغییرات و عدم اطمینان، همکاری در جهت افزایش رقابت پذیری، و اهرمی کردن اثر اطلاعات و افراد است. مزیت رقابتی شامل زمان رسیدن به بازار، قیمت/هزینه، کیفیت، نوآوری محصول و تحویل قابل اعتماد است. عملکرد سازمان نیز شامل عملکرد بازار و عملکرد مالی است. هر کدام از این متغیرهای مکنون با شاخص های خودشان سنجیده شده اند. در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی متعارف به بررسی رابطه بین چابکی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی پرداخته شده است. نتایج رابطه معنی داری را بین متغیرهای چابکی و متغیرهای عملکرد استراتژیک اشکار می سازد. محاسبات با استفاده از نرم افزارSAS 9.1 و Lisrel 8.54 انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Canonical Correlation Analysis of Agility and Strategic Performance of Manufacturing Organizations

نویسنده [English]

  • Gholamreza Khoshsima

چکیده [English]

In this research, canonical correlation  analysis  has  been done between    agility,    competitive     advantage    and    organizational performance   at  manufacturing   organizations.   For reduction  of variables,  factor analysis  was used. For achieving  this purpose, at first.  latent  variables  include  agility,  competitive   advantage,  and organizational  performance  was tested with using factor analysis. In  our   research   model.   agility   latent   variables   are   included enriching  customer,  mastering  change  and uncertainty.  cooperate to enhance  competitiveness,   and leveraging  impact of people and information.  Competitive   advantage  is included  time  to market. price/cost.     quality,    product    innovation,     and    reliability    of delivery.   Organizational    performance   also   is  included   market performance   and  financial   performance.   Each  of  them  (latent variables)   are  measuring   with  own  indicators.   Then  canonical correlation  analysis  was used to relationship  between  agility with competitive   advantage  and  organizational   performance.   Results reveals  a  statistically   significant   relationships   between   agility variables     with     strategic     performance      of     manufacturing organizations.  SAS   version   9.1  and  Lisrel   version   8.54  are  used for computation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Competitive Advantage
  • Organizational Performance
  • canonical correlation analysis