نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار رشته مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

فضای سازمانی از جمله موضوعات مهم در رفتار سازمانی است. فضای سازمانی منش یا ویژگی سازمانی است که توصیف کارکنان را از خط مشی ها، اعمال و شرایط موجود در محیط کار نشان می دهد. فضای سازمانی منعکس کننده اعتقاداتی است که افراد از سازمان دارند. هدف از این تحقیق تحلیل بین شغلی فضای سازمانی در بین سطوح شغلی متخصصان فنی متخصصان غیر فنی، تکنسین ها و کارمندان اداری و دفتری است. نمونه آماری متشکل از متخصصان فنی، غیر فنی و کارمندان اداری و دفتری در صنعت فولاد می باشد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. برای اندازه گیری فضای سازمانی از پرسشنامه لیتوین و استرینجر استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که اتفاق نظر افراد بر متغیرهای فضای سازمانی در بین سطوح شغلی مختلف، متفاوت است. متخصصان فنی بیشترین اتفاق نظر و کمترین پراکندگی نظرات را نسبت به سایر سطوح شغلی نسبت به فضای سازمانی دارند و بیشترین پراکندگی نظریات در بین سطح شغلی متخصصان غیر فنی مشاهده می گردد. همچنین فضای سازمانی در بین سطوح شغلی مختلف، متفاوت می باشد. این موضوع موید مرز فضای سازمانی با فرهنگ سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gross-Sectional Job Analysis of Organizational Climate in Steel Industry

نویسنده [English]

  • Hossein Rezaei Dolatabadi

چکیده [English]

One of the important aspects in organizational behavior is organizational climate. While organizational climate is conceptualized as a characteristic of organizations which is reflected in the descriptions employees make of the policies, practices and conditions which exist in the environment.
Organizational climate is reflected beliefs that employees make of the organization. The purpose of this study is to examine cross- sectional of organizational climate in steel industry>. The sample includes technical specialist, nontechnical specialist, technician and administrative people. The data collected through climate instruments is subjected. The instrument organizational climate is Litwin & Stringer questionnaire. The overall finding of this study is that agreemen people on organizational climate different. Technical specialist agreemen more than other people. The most dispersal opinion is nontechnical specialist. According to a case study in steel industry, it was found out that which organizational climate technical specialist, nontechnical specialist, technician and administrative people is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational climate
  • Organizational Behavior