نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 -

چکیده

پیش بینی پایه و اساس هر روش برنامه ریزی و خصوصا برنامه ریزی نیروی انسانی است و یکی از مهمترین و غامض ترین مشکلات سازمان ها مسئله نیروی انسانی و مشکلات پرسنلی است. این موضوع با پیشرفت هر چه بیشتر جوامع بشری و به دنبال آن پیچیده تر شدن سازمان ها، فرصتها و چالش هایی را برای مدیریت ایجاد نموده است. یک برنامه ریزی مناسب نیروی انسانی می تواند رضایت را در یک شغل افزایش، کیفیت و مطلوبیت نیروی انسانی را ارتقا و هزینه کارمند یابی را کاهش دهد. امروزه روش ها و ابزارهایی برای برنامه ریزی نیروی انسانی، اعم از روش های کیفی و کمی وجود دارد که مورد استفاده قرار می گیرند. مقاله حاضر یک تحقیق در سه شرکت از زیر مجموعه های یک شرکت نرم افزاری کشور است که یکی از مهمترین روشهای متداول در برنامه ریزی را بکار گرفته است. برای پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز در دوره آتی از اطلاعات سه سال گذشته و در قالب شش دوره شش ماهه کمک گرفته شده است. روش مورد استفاده برای پیش بینی نیروی انسانی تحلیل زنجیره های مارکوف است که در چهار طبقه شغلی اصلی انجام گرفته است. قلمرو موضوعی تحقیق در برگیرنده مسایل برنامه ریزی نیروی انسانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Utilize random processes in estimate manpower; A case study that use Markov chain for human resource planning

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hossein Abtahi 1
  • Ahmad Hasani Kakhaki 2

چکیده [English]

Forecasting is a base of any planning method especially human resource planning. One of the most important problems of organizations is human resource and personnel's problems. Accompanied by advance in the human societies and therefore complication in organizations, these subjects create opportunities and challenges for managers. A proper human resource planning can increase job satisfaction, promote quality and favorites of manpower and decrease staffing cost. Nowadays quantitative and qualities tools and methods are existent that utilize for human resource planning. This article is a research in tree dependent's firm of holding Software Company that applies one of most common method in planning. For estimate human resource needs in future stage, using tree previous year information that confine in six stages and duration of any stage is six month. Markov chain analyze is a method that use for estimate human resource in four job categories. Content scope in this research is human resource issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource planning
  • Enterprise Resource Planning
  • random processes
  • Markov Chain