نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی جامع منابع سازمان هم برای مجریان و هم برای محققین ملاحظات اجرایی است. در حالی که شرکت ها در سراسر دنیا سرمایه گذاری های هنگفتی روی پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی جامع منابع سازمان کرده اند اما دیده شده که اجرای این سیستم ها مشکلات غیر منتظره ای را بهمراه داشته و تحقق مزایایی نهایی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. برای پیاده سازی برنامه ریزی جامع منابع سازمان با کمترین ریسک و تضمین برگشت سرمایه باید پارامترهای سازمانی را که با توجه به مختصات سازمان مورد نظر، تاثیر مثبت و منفی دارند شناسایی کرد. تحقق حاضر مطالعه ای در راستای تبیین شرایط مناسب سازمان برای این سیستم سازمانی برای صنایع تولیدی ایران بطور موردی سازمان ایران خودرو می باشد. این شرایط سازمانی در قالب معماری مناسب سازمانی مورد بررسی قرار گرفته شده است. معماری سازمانی از دیدگاه طرح/برنامه دیده شده و مدل تحقیق بر مبنای شکل مناسب این عامل بصورت متغیری بنام همخوانی طرح برای موفقیت برنامه ریزی جامع منابع سازمان طراحی گردیده است. همخوانی طرح یکسانی بین طرز تلقی نیروی انسانی درباره ابعاد سازمان و واقعیت آن است. نتایج نشان می دهد که در معماری سازمانی مناسب برنامه ریزی جامع منابع سازمان همخوانی طرح وجود دارد. این یافته با شواهد موجود از مطالعات مشابه قبلی، تایید میشود. در مورد سازمان هدف این تحقیق ایران خودرو می توان گفت که این سازمان برای آماده سازی برای ای آر پی باید بسمت این همخوانی حرکت کند.
بعلاوه مدیریت پایداری سامانه های اطلاعاتی سازمانی امر مهمی است که برای بیشینه سازی مزایای سرمایه گذاری روی سیستم اطلاعاتی گرانقیمتی چون ای آر پی باید بدان توجه داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of the Finesse off Organizational Design for Preparation for the ERP System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taghva 1
  • Mehrdad Kazeruni 2
  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • Mohammad Rahmani 3

چکیده [English]

One of the important aspects of ERP both for practitioners and researchers are the “implementing considerations”. While companies worldwide have spent considerable investments on the ERP systems, but they've confronted unexpected problems and realization of its final benefits is blurred. In order to implement ERP with minimum risk and assured ROI, it’s necessary' to identify the organizational parameters affecting it positively or negatively. This study aims at describing proper organizational conditions for this organizational system, for Iranian manufacturing industries, and Irankhodro Company as a case. This organizational condition has been investigated in an organizational Architecture framework. OA has been viewed from a plan/design view and the research model has been developed as a variable called design coherence and its effect on the ERP success. Design coherence, is the coherence between HR attitudes about the dimensions of the organization and the real design. The results show that in the proper OA for ERP there exists design coherence. This finding is verified through existing evidences obtained from past studies. Regarding the case company, Irankhodro we can say that the aforementioned organization should move toward this coherence in order to preparation for ERP. Managing the system reliability regarding the organizational information systems (EISs) is an important consideration which merit attention for  maximizing the benefits of investigation on such an expensive information system called ERP.