نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

موضوع این تحقیق، ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی نگهداری بهره ور جامع در شرکت شاسی ساز ایران می باشد. در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش که همانا ارزیابی میزان آمادگی شرکت شاسی ساز ایران جهت پیاده سازی نگهداری بهره ور جامع می باشد بررسی هایی در چهار حیطه تعهد مدیریت ارشد نسبت به پیاده سازی و اجرا TPM تمایل و مشارکت نیروی انسانی میزان استفاده از ابزارهای کنترل فرایند آماری و در نهایت میزان استفاده از رویه های نگهداری و تعمیرات صورت گرفت.
در پژوهش جهت گردآوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. سوالات پرسشنامه با توجه به حیطه های چهار گانه که برگرفته از مدل شمس الدین احمد و زهاری طاها می باشد طراحی و در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. این تحقیق بر حسب نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی – پیمایشی است. داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده و جهت تحلیل اطلاعات از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه با میانگین فرضی استفاده استفاده شده است.
پس از تحلیل اطلاعات، آمادگی شرکت شاسی ساز در قالب هر چهار سوال پژوهش و در نتیجه سوال اصلی پائین تر از میزان متوسط ارزیابی گردید. در کل با توجه به میانگین پاسخ های افراد مشارکت کارکنان بهترین رتبه از لحاظ میزان آمادگی را اخذ و بعد از آن به ترتیب رویه های نت، تعهد مدیریت و ابزارهای SPC قرار میگیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the degree of readiness for the implementation of TPM (Case study conducted at SHASI SAZ IRAN Co.)

نویسندگان [English]

  • Akbar Alam Tabriz 1
  • Maryam Bahrami 2

چکیده [English]

The concept of this research is, assessing the level of readiness for the implementation of Total Productive Maintenance in the SHASI SAZ IRAN Co.
In order to satisfy the main goal of this research, “assessing the level of readiness for the implementation of Total Productive Maintenance in the SHASI SAZ IRAN Co” assessment conducted in four areas.
1.  The senior management committed to the implementation and execution of TPM.
2.   The employee participation regarding the implementation and execution of TPM.
3. The usage level of statistical process control tools.
4.         The usage level of maintenance procedures.
The statistical target group is SHASI SAZ IRAN Company’s managers, experts and production line supervisors.
This research based on the method of data collection, is of the descriptive kind.
Collection of data was based on library findings and field studies. In order to analyze the data, the comparison of target group average with assumed average test was employed.
After analysis, the readiness information of the SHASI SAZ IRAN Company based on the four questions of the research and as a result, the main question, were all placed below average. Overall, considering the individual answers, employee participation achieved first place in terms of readiness and following were maintenance procedures, management commitment and SPC tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessing
  • Total productive maintenance (TPM)
  • Readiness
  • implementation