نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 استادیار دانشگاه پیام نور خمین

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی میزان همراستایی اهداف فردی و سازمانی به صورت عملیاتی و اجرایی می پردازد. سوال اساسی تحقیق عبارتست از مدل مناسب سنجش همراستایی اهداف فردی و سازمانی کدام است؟ مهمترین اهداف فردی و سازمانی در جامعه آماری مورد نظر کدام است؟ همچنین میزان همراستایی بین اهداف فردی و سازمانی چگونه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت فولاد مبارکه اصفهان میباشد. روش گردآوری داده ها شامل بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه های اکتشافی عمیق و پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی-میدانی استفاده شده است. در پایان مدلی برای سنجش همراستایی اهداف فردی و سازمانی طراحی و با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاداتی برای عملیاتی سازی این مدل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mechanisms of Aligning Personal and Organizational goals in Practical and operational way

نویسندگان [English]

  • Shamsollah Jafarinia 1
  • Mehdi Kheirandish 2
  • Reza Najari 3

چکیده [English]

This article deals with the alignment of personal and organizational goals in practical and operational way. The main research question includes "which is the suitable measuring model of personal and organizational goals alignment?" "Which are the most important personal and organizational goals in Statistical population of research?" And "How is the alignment of personal and organizational goals?" Statistical population of research is Esfahan Mobarakeh Steel Co. Data collection was document’Sinvestigation, in depth interview and in-person questionnaire and Survey-descriptive approach was our research methodology. Finally, a model for measuring alignment of personal and organizational goals is designed and according to research findings, some propositions to implement this model have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal and Organizational Goals
  • Goal Alignment
  • Alignment Model
  • Esfahan Mobarakeh Steel Co