فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در اوایل قرن گذشته، اصل تقسیم کار به عنوان عامل ایجاد خلاقیت در بنگاه های تولیدی و صرفه جویی اقتصادی معرفی و نیازهای ناشی از این اصول باعث سازماندهی بنگاه ها به شکل سلسله مراتبی و تمرکز بر وظایف و اختیارات رده های مختلف سازمانی گردید. این امر باعث جا به جا شدن هدف و وظیفه در سازمان ها شده و با افزایش بیشتر تقاضا و کمک گرفتن از اتوماسیون برای جبران کاهش تولید، وظیفه گرایی بیش از پیش تقویت و نیاز مشتری به عنوان هدف اصلی سازمان در سایه قرار گرفت. اگر چه این رویکرد در دوره کمتر بودن عرضه نسبت به تقاضا، کارایی خوبی داشت ولی در عصر فزونی عرضه بر تقاضا و اجبار سازمان ها به تمرکز بر نیازهای مشتری کارایی خود را از دست داده و رویکرد متفاوتی را طلب نمود. شرایط جدید ایجاب می کرد که رویکرد مورد نیاز ویژگی جامع نگری و نتیجه گرایی داشته در هر زمان و حین اجرای هر وظیفه محصول نهایی و نیاز خالص مشتری محور اقدامات قرار گیرد یا به عبارت دیگر کلیه کارکنان در تمام مراحل احساس خدمت به مشتری و براورده کردن نیاز او را داشته باشند. چگونگی عبور از وظیفه گرایی و حاکم کردن پارادایم فرایند محوری بر سازمان موضوع پژوهشی است که با روش اقدام پژوهی در یک بنگاه تولیدی – صنعتی انجام گرفته است. این پژوهش رویکرد فرایند محور را به یک نظام مدیریت مبتنی بر فرایندها که بهتر شدن مستمر را در ذات خود داشته طوری توسعه داده که تجویز و توصیف یا به عبارت دیگر تئوری و عمل در کنار یکدیگر قرار داده است. فرایند محوری در مقابل وظیفه – گرایی که به چگونگی اجرای هر فعالیت می پردازد، چرایی آن را مورد توجه قرار می دهد تا بتواند تمام عناصر و منابع سازمانی را در راستای برآورده ساختن نیاز مشتری سازماندهی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process orientation by Excellency approach in production enterprises

نویسندگان [English]

  • Akbar Alam Tabriz 1
  • Mohammad Bagherzadeh Azar 2
چکیده [English]

At the beginning of the last century, division of labor principle was introduced as a factor for creativity drive, and economical saving, and the requirements of such principles led to hierarchical, task and authority-oriented organizing of different enterprises and organizational levels. This results a shift in goals and tasks of organizations. By Increasing demand and application of automation in order to recompense production task- orientation and customer’s demand as the main goal of organization was marginalized. Although this approach was effective in the period of inadequacy of supply for demand, at the time of abundance of supply for demand and organizations focus on customer’s demand it lost its efficiency so needs another approach, new condition requires this approach to be holistic and result oriented, and whenever and even during the performance of any task, the final product and customer’s pure demand must be pivot of activities. In other words, personnel at every stage should think about serving customers and realize their demands. The new approach was totally different from the task-oriented one and had a process-oriented nature. This transmission from task-orientation to process orientation paradigm is the subject of a research which was conducted in an industrial- productive enterprise via action research approach contracting. This research has developed the process- oriented approach to management system based on process in a way that inheres in itself continuous improvement, whose result would be prescriptive and descriptive. Process orientation, contrary to task orientation that focuses on the way of performing an action, emphasizes the cause of this approach in order to organize all of the organizational elements and resources for realizing the customer’s demands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • process
  • process-oriented
  • task-oriented
  • Excellency
  • customer- oriented
  • management system
  • action research