مقایسه رویکردهای تحلیل پوششی داده ها(DEA) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در رتبه بندی شاخص های کلیدی تصمیم گیری خرید و فروش سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

تصمیم گیری جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه تصمیم می گیرد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها از معروف ترین فنون تصمیم گیری می باشند که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این تحقیق، مقایسه روش های تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سنجش توان آنها در قیاس با یکدیگر در یک مطالعه میدانی است. بستر این پژوهش با شناسایی شاخص های کلیدی تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش سهام از جانب سرمایه گذاران بورس و ثبت اطلاعات خرید و فروش سهام آنان در یک بازه زمانی یک ساله فراهم شده است. سپس با استفاده از روش های ذکر شده این شاخص ها مورد رتبه بندی قرار گرفته اند که نتایج تحقیق حاکی از آن است که تفاوت معناداری در اولویت بندی صورت گرفته توسط دو رویکرد وجود ندارد و تحلیل پوششی داده ها نسبت به فرایند تحلیل سلسله مراتبی از توانمندی بالاتری در اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison between Analytical Hierarchy Process (AHP) and Data Envelopment Analysis (DEA) in prioritizing of key decision making indicators for buying and selling

نویسندگان [English]

  • Safar Fazli 1
  • Saleh Mansouri 2
چکیده [English]

Decision making is the essence of management and the manager is the one who can decide any time. Nowadays, the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Data Envelopment Analysis (DEA) are considered as the most eminent tactics of decision making. The aim of this study is to compare the techniques of DEA and the process of AHP and also measuring their potency in compare with each other in a field study. The platform of this survey was laid through identifying the key decision-making indicators regarding stock exchange from investors' side and recording the exchange information in a one-year period. Thereafter, by utilizing these techniques, these indicators have been prioritized. The results of the study revealed no significant difference in two prioritizing method. AHP has shown higher potentiality in prioritizing the key performance indicators in compare with DEA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Hierarchy Process (AHP)
  • data envelopment analysis (DEA)
  • Prioritization
  • Stock Market