دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، بهار 1386، صفحه 1-184 
5. توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی

صفحه 115-142

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ مرتضی سلطانی نوه؛ طالب اسدی کرم