مقایسه رویکردهای تحلیل پوششی داده ها(DEA) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در رتبه بندی شاخص های کلیدی تصمیم گیری خرید و فروش سهام

صفر فضلی؛ صالح منصوری

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، صفحه 1-24

چکیده
  تصمیم گیری جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه تصمیم می گیرد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها از معروف ترین فنون تصمیم گیری می باشند که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این تحقیق، مقایسه روش های تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سنجش توان آنها در قیاس با یکدیگر در یک مطالعه میدانی است. بستر ...  بیشتر

طراحی مدل قابلیت های کارکنان با استفاده از تئوری زمینه یابی

قاسم انصاری رنانی؛ ماندنی تونکه نژاد

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، صفحه 25-50

چکیده
  در دهه های اخیر گام های بلندی برای هماهنگ سازی و ایجاد انسجام در زیر سیستم های منابع انسانی برداشته شده است. یکی از این اقدامات، حرکت به سمت طراحی و تدوین الگوهای قابلیت به عنوان مبنای توسعه کارکنان و مبنای هماهنگی میان واحدهای آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی، تامین و سایر بخش ها و زیر سیستم های مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش با ...  بیشتر

ارائه رویکردی فازی در سنجش رضایت مشتری بررسی موردی: شرکت تولیدی فراورده های لبنی

علی محمدنیا

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، صفحه 51-85

چکیده
  با توجه به توقعات و انتظارات روز افزون و به حق مشتریان، سازمان ها به سختی مشتریان جدید به دست می آورند و آنها را حفظ می کنند. لذا بر اساس رقابت ایجاد شده سازمان ها و شرکت ها باید راه های مناسبی را برای جذب مشتری و نگهداری آن جستجو نمایند چرا که حفظ مشتریان برای موفقیت تجارت و بقای سازمان ها حیاتی است و این امر میسر نخواهد شد مگر با اندازه ...  بیشتر

اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان

افجه سید علی اکبر؛ رضا سپهوند

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، صفحه 87-113

چکیده
  مطرح شدن موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی موجب بهبود فهم پژوهشگران رشته مدیریت منابع انسانی از روابط میان استراتژی سازمان، سرمایه انسانی، استراتژی منابع انسانی و عملکرد شرکت گردیده است. در این زمینه یکی از مباحث کلیدی که همچنان مبهم باقی مانده عبارت است که درک فرایندها و مکانیزم هائی که از طریق آنها اقدامات مدیریت منابع انسانی ...  بیشتر

توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ مرتضی سلطانی نوه؛ طالب اسدی کرم

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، صفحه 115-142

چکیده
  در این مقاله، با بررسی ادبیات نظری، 34 نوع مختلف مدل اندازه گری و مدیریت سرمایه فکری شناسایی و کانون های تمرکز آنها استخراج گردیده است با تعیین این موارد جدولی تشکیل و مدل های مختلف بر اساس تاکید آنها بر اساس تاکید آنها بر عوامل مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. سپس دو مدل به عنوان مدل مبنا برای توسعه مدل جدید انتخاب و نهایتا مدلی جامع ...  بیشتر

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی سازشی ضد ایده آل

مقصود امیری

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، صفحه 143-165

چکیده
  پس از معرفی مدل میانگین – واریانس مارکویتز، مساله انتخاب سبد مالی بهینه چند هدفه تاکنون مورد توجه بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان مالی قرار گرفته است بطوری که افراد تصمیم گیرنده اهداف و خواسته های سرمایه گذاری خود را در چارچوب مدل های ریاضی چند هدفه ای که تطابق بیشتری با واقعیات تصمیم گیری در انتخاب سبد مالی بهینه دارند بیان ...  بیشتر

بهبود کارایی زمان در فرایند های خدماتی با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشات در متدولوژی شش سیگما

جمشید صالحی صدقیانی

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، صفحه 167-184

چکیده
  متدولوژی شش سیگما یکی از رویکردهای بهبود فرایند به شمار می رود که هدف آن بهبود بازدهی فرایند، پایایی، رضایت مشتریان و کاهش انحرافاتی همچون ضایعات، دوباره کاری ها و هزینه ها است. تاکنون تکنیک های متفاوتی برای نیل به این اهداف معرفی شده اند که یکی از کارامدترین آنها، طراحی آزمایشات است. تکنیک طراحی آزمایشات یک روش علمی برای معرفی پارامترهای ...  بیشتر