تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع سبک های زندگی والس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عوامل اصلی تاثیر گذار روی فرایند جستجوی اطلاعات و به تبع آن تصمیم گیری برای خرید به وفور مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج تحقیقات نشان می دهد این عوامل عبارتند از: ویژگی های بازار، ویژگی های محصول، خصوصیات مصرف کننده و ویژگی های موقعیتی. در مورد خصوصیات مصرف کننده عواملی نظیر موقعیت اجتماعی، سن، میزان یادگیری و آشنایی افراد با انواع محصولات برداشت مصرف کننده از ریسک، به صورت عوامل انفرادی مورد بررسی قرار گرفته اند. لیکن این پژوهش برای اولین بار در ایران نقش سبک های زندگی را در تعیین نوع تصمیم گیری مصرف کنندگان ایرانی برای خرید مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از روش آماری آزمون کای دو و ضریب گاما، نوع تصمیم گیری غالب مصرف کنندگان در سبک هی زندگی والس برخوردار از منابع بالا شامل نوآوران، موفقان، تجربه کنندگان و راضی شدگان با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص شد نوع غالب تصمیم گیری مصرف کنندگان در سبک زندگی نوآوران تصمیم گیری محدود و در سبک زندگی موفقان، تصمیم گیری بر اساس وفاداری به مارک تجاری می باشد ولی بین انواع تصمیم گیری در دو سبک زندگی تجربه کنندگان و راضی شوندگان تفاوت قابل ملاحظه ای وجود ندارد و لذا این دو سبک از تمام چهار روش تصمیم گیری خرید به یک اندازه استفاده می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the kinds of dominant decision making for purchasing in different kinds of VALS life style (high resource)

نویسندگان [English]

  • Sayed Ali Akbar Afjeh 1
  • Kobra Bakhshizadeh Borj 2
چکیده [English]

The important factors affecting the information search process and following it the decision making for buying, have been widely under survey that the result of this survey shows that this ingredient includes: market specialty, product specialty, consumer specialty and situational condition.
In case of consumer specialty, elements like social condition, age, degree of learning, people's knowledge with different kinds of products and their perception of risk have been accurately under survey.
But this research for the first time in Iran by studying the consumer life style which consist of group of inside and outside ingredients have a comprehensive and supplementary point of view which trying to study the role of life style in Iranians kind of decision making for purchasing.
Considering different existing defragment of consumer behavior we have four kinds of decision making including: extended decision making, limited decision making, decision making based of loyalty to commercial brand and compulsory decision making.
In this research by the use of statistical methods including .r2 and Gamma coefficient have been processed the kind of dominant decision making in VALS life style consist of following innovators, experiences, achievers, believers by survey method. Finally it have been determine that the dominant kind of decision making for innovators is extended decision making and for achievers is limited kind of decision making but there isn't a considerable different between two remaining kinds of life style including experiences and believers. So as a result these two life styles will use the four kinds of decision making in the same.