دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 1-188 
3. انتخاب تامین کننده تحت عدم قطعیت با استفاده از برنامه ریزی سازشی بازه ای

صفحه 55-74

پیام چینی فروشان؛ بهروز پورقناد؛ روزبه عزیز محمدی؛ سید حسین رضوی