نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تسهبل، تسریع و کاهش هزینه در فرایند تبدیل دارایی مالی به وجه نقد و برعکس یعنی تبدیل وجه نقد به دارایی مالی، یکی از کارکردهای مهم بازارهای مالی و به ویژه بورس اوراق بهادار است که از این ویژگی به نقد شوندگی یاد می شود. نقد شوندگی، قابلیت خرید و فروش مقادیر قابل توجهی از اوراق بهادار به سرعت و با تاثیر بسیار اندک در قیمت است. این ویژگی هم در بعد بازار و هم در بعد فردی اوراق بهادار از موضوعات مورد توجه محققین طی چند دهه اخیر بوده است. در این تحقیق برای بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام با شاخص نقد شوندگی دوره های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات لازم برای کلیه  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره چهار ساله به صورت داده های ترکیبی گردآوری شده است. در این تحقیق وجود ارتباط تا 6 وقفه مورد بررسی قرار گرفت که معنی داری بین شاخص نقد شوندگی سهام در ماه جاری و شاخص نقد شوندگی سهام در وقفه های زمانی گذشته تائید گردید و همچنین وجود رابطه مثبت بین شاخص نقد شوندگی پیش بینی شده سهام با شاخص نقد شوندگی محاسبه شده به روش آمیهود مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between Stock Liquidity index and Previous Lags in TSE Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Ali Saeedi 1
  • Ommolbanin Dadar 2

چکیده [English]

One of the most important function of financial markets and especially stock exchanges is facilitating, accelerating and cost reduction in conversion of financial asset into cash and vice versa.
Turnover velocity is the ability to buy and sell considerable amount of securities, quickly and with very little price effect. This feature has been defined for the market as a whole (Such as WFE calculate for its members monthly and yearly) and for individual securities as well.
In this research liquidity index is defined as the ratio of the number of shares transacted and total number of issued shares. The relationship between stock liquidity index at time t and its 6 lags is tested among 242 Tehran Stock Exchange (TSE) listed companies during four years (2005 to 2008) in panel data. The stationarity of data is also approved by unit root test. The significant relation between stock liquidity at time t and 6 previous lags is approved, besides, significant relation between Amihud liquidity index and the ratio which be applied in this research is approved. But model's R Squared is not high enough to be a good model for forecasting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Liquidity Index
  • Amihud Liquidity Index
  • Panel Data