دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 1-200 
2. بررسی عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگی (کتاب) در ایران

صفحه 23-47

نسترن حاجی حیدری؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ محمد سلطانی دلگشا


5. بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کارآفرینی و ارائه یک رویکرد چند وجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو)

صفحه 107-133

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ احمد ابراهیمی طالقانی؛ آرش بخشا؛ محمد رضا زاهدی