مقایسه روش های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی

جعفر رضائی؛ منصور اسماعیل زاده

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، صفحه 1-22

چکیده
  در این مقاله روشی برای مقایسه مدلهای مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی ارائه می شود. هدف ارائه روشی کمی برای مقایسه مدل های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی است. روش ارائه شده بسیار ساده و برای مقایسه مدل های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی بدون محدودیت تعداد مدل ها قابل کارکرد است. مدل های مورد استفاده در این مقاله شامل مدل ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگی (کتاب) در ایران

نسترن حاجی حیدری؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ محمد سلطانی دلگشا

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، صفحه 23-47

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ایجاد و آزمون مدلی است که درک ما از چگونگی ارزیابی کانال های خرید معمولی و اینترنتی توسط مشتریان و همچنین چگونگی شکل گیری تمایلات خرید و مطلوبیت در خرید اینترنتی و معمولی افزایش می دهد. جامعه آماری این پژوهش خریداران معمولی ده کتاب فروشی معروف شهر تهران و خریداران اینترنتی سایت های عرضه کتاب بودند. پس از جمع آوری ...  بیشتر

مدل عملیاتی ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران مورد مطالعه شرکت مناطق نفت خیز جنوب

روح الله سهرابی؛ ابوالفضل کزازی؛ جهانیار بامداد صوفی

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، صفحه 49-73

چکیده
  با وجود آنکه ضرورت و اهمیت چابکی زنجیره تامین در بسیاری از صنایع چه از نظر علمی و چه از بعد تجربی بر کسی پوشیده نیست و همچنین لزوم سرعت عمل، پاسخگویی به مشتریان، تغییرات روز افزون بازار و نیازهای مصرف کنندگان، لزوم انعطاف هر چه بیشتر در سازمان ها و تولید، حرکت به سمت ایجاد شبکه در حوزه فیزیکی و مجازی، حذف اتلاف ها در سازمان امروزه از ...  بیشتر

مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستم های بازاریابی بین الملل و اثر آن بر عملکرد صادراتی (مورد: صنعت خدمات فنی و مهندسی)

حسن قاسمی؛ سید محمد اعرابی؛ نبی اله دهقان

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، صفحه 75-105

چکیده
  مقاله حاضر نتیجه میدانی است که با هدف بررسی تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی بوده که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی 41 شرکت ...  بیشتر

بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کارآفرینی و ارائه یک رویکرد چند وجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو)

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ احمد ابراهیمی طالقانی؛ آرش بخشا؛ محمد رضا زاهدی

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، صفحه 107-133

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناخت بهتر فضای کارآفرینی در صنایع خودرو سازی و ارائه مدلی جامع در مورد فرایند شروع به کارآفرینی صورت گرفته است. مدل ارائه شده حاصل از مصاحبه و بررسی موردی کارآفرینان در صنعت قطعه سازی خودرو در ایران بوده و بیشتر حاصل از مشاهده مستقیم شیوه کار کارآفرینان است تا مطالعات تئوریک قبلی. در این مدل شروع به کارآفرینی حاصل ...  بیشتر

ارائه مدلی در تحلیل پوششی داده ها برای بدست آوردن وزن های مشترک با استفاده از منطق فازی

مقصود امیری؛ امیر علیمی؛ سید حسین ابطحی

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، صفحه 135-151

چکیده
  مدل تحلیل پوششی داده ها مدلی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری است. در مدل های قبلی ارائه شده ضعف هایی وجود دارد که مهم ترین آنها تغییر وزن ورودی ها و خروجی ها در مدل است که باعث می شود کارایی واحدهای تصمیم گیری با وزن های مختلف سنجیده شوند. مسئله مهم این است که چگونه کلیه واحدهای تصمیم گیری با یک وزن سنجیده شوند و همزمان کارایی آنها ...  بیشتر

کاربرد داده کاوی در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری

محمد جعفر تارخ؛ کبری شریفیان

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، صفحه 153-181

چکیده
  امروزه مدیریت ارتباط با مشتری فقط یک مزیت رقابتی نیست بلکه شناسایی و جذب مشتریان وفادار و نگهداشتن آنها برای ادامه حیات در بازار رقابت، امری ضروری است. بانک ها و موسسات اعتباری در گذشته به علت محدودیت تنوع خدمات و عدم دسترسی به اطلاعات مشتریان، از روشهای ساده کیفی جهت سنجش اعتبار مشتریان خود استفاده می کردند ولی امروزه به دلیل وجود ...  بیشتر

تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

جمشید صالحی صدقیانی

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، صفحه 183-200

چکیده
  هدف از بهینه سازی یک پرتفوی سرمایه گذاری، تعیین مقدار بهینه هر دارایی به گونه ای است که حداقل ریسک و حداکثر بازده را فراهم آورد. یکی از روش های اندازه گیری ریسک یک پرتفو ارزش در معرض خطر است. در روش ارزش در معرض خطر، ریسک پرتفوی دارایی ها برای یک افق زمانی آینده برآورده می شود. طی سال های اخیر نوسانات نرخ ارز به ورشکستگی بسیاری از صنایع ...  بیشتر