نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا دانشکده فنی و مهندسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

مسئله مکان یابی حداکثر پوشش سعی در حداکثر نمودن پوشش جمعیتی می کند که در یک حداکثر فاصله یا زمان مشخص از یک تجهیز قرار دارند. توسعه های بسیاری جهت بهبود کاربردهای این مسئله ارائه شده است که یکی از آنها ترکیب این مسئله با مدلهای صف است. به عنوان مثال مکان یابی محل تعدادی خدمت دهنده با هدف حداکثر نمودن پوشش مشتریان و محدودیت در طول یا زمان انتظار مشتریان در صف. در این مقاله مدل ارائه شده توسط کورآ و لورنا که به صورت یک مسئله حداکثر پوشش با محدودیت شاخصهای صف است توسعه داده می شود. بگونه ای که علاوه بر تابع هدف حداکثر پوشش، هدف حداقل نمودن فواصل خدمت دهنده ها تا مشتریان نیز در نظر گرفته می شود. بدین منظور بر خلاف مدل مقاله اصلی محدودیت خاصی در تخصیص مشتریان به گره های خدمت دهی ایجاد نگردیده و این خود مدل خواهد بود که نحوه تخصیص را مشخص می کند. مدل توسعه داده شده توسط الگوریتم ژنتیک و نرم افزار CPLEX حل و نتایج حاصل نشان دهنده عملکرد مطلوب الگوریتم توسعه داده شده می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Two Objectives Model for Maximal Covering Problem Considering Queuing Parameters

نویسندگان [English]

  • Mehdi Seifbarghy 1
  • Razieh Forghani 2
  • Zarifeh Rathi 2

چکیده [English]

Maximal Covering Location Problem (MCLP) aims at maximizing a population of customers which are located within a specified range of time or distance from some new servers which should be located. A number of extensions have been proposed for this problem, one of which is considering queuing constraints in the mode; for example, location of a limited number of servers in such a way as to maximize the covering considering the constraint regarding to the queue length. In this paper, we extend the proposed model by Correa and Lorena [3] which maximizes the covering. We consider a more objective function in such a way as to minimize the total distance between the servers and demand points. A genetic algorithm based heuristic is proposed to solve the model and results are compared with that of given by CPLEX as a standard solver to estimate the performance of the given algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • Maximal Covering, Queue, Genetic Algorithm, Server