نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برخی مسائل دنیای واقعی مستلزم شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرهای ورودی بر متغیر پاسخ است. یکی از روش های کاربردی برای مدل سازی و حل این مسائل روش شناسی سطح پاسخ است. در این مقاله با استفاده از طراحی آزمایش ها تاثیر پنج عامل ورودی قابل کنترل شامل مواد اولیه، سرعت الکتروموتور، دمای گرمخانه، دمای کوره و فشار هوا بر سطح پاسخ مورد نظر یعنی مقاومت بطری شیشه ای مورد بررسی قرار میگیرد. پس از اجرای آزمایش ها و شناسایی عوامل موثر، با توجه به کاربرد روش شناسی سطح پاسخ، رابطه بین متغیرهای مربوط به عوامل موثر ورودی و متغیر سطح پاسخ با استفاده از مدل رگرسیون غیر خطی تعیین می شود. سپس مقدار بهینه هر یک از متغیرهای مدل غیر خطی برآورده شده با استفاده روش برنامه ریزی آرمانی به دست می آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Response Surface Methodology to Determine Effective Factors on Production Process of Glass Bottle

نویسنده [English]

  • Maghsoud Amiri

چکیده [English]

Some problems of real world, must be determine and analyze input variable's effect on response variable. One of the applicable techniques which are used for modeling and solving such problems is response surface methodology (RSM). In this paper the effect of five controllable input factors: raw materials, electromotor speed, stove temperature, furnace temperature and air pressure on the determined response surface level i.e. the resistance of glass bottle is checked by design of experiment (DOE). After the execution of experiments and the recognition of effective factors, according to the application of RSM, the relationship between variables of effective input factors and the response surface variable is determined by nonlinear regression model. Then, the optimal value of each variable in nonlinear model is obtained by goal programming method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response Surface Methodology (RSM)
  • Design of Experiment (DOE)
  • regression
  • goal Programming Method