نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

خلق ارزش برای ذینفعان با حداکثر بهره وری آرمانی است که سازمان ناب پی تحقق آن است. در این مقاله که با هدف ارائه مدل جامع معتبری برای ارزیابی ناب بودن شرکت های خودرو سازی کشور انجام شده است پس از بررسی ادبیات موضوع و مقایسه مدل های مرتبط، مدل مفهومی تحقیق در سه بعد توانمند سازها، فرایندها و نتایج کسب و کار طراحی می شود. سپس در یک پژوهش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های ارزیابی بر اساس نظرات مدیران شرکت های مورد مطالعه گردآوری می شود. اعتبار سنجی مدل و بررسی تاثیر گذاری بین اجزا و روابط بین مولفه های مدل در قالب مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده و در این راستا از تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر و محاسبه مقادیر t استفاده می شود.
 همچنین از آنتروپی شانون جهت وزن دهی به اجزاء و مولفه های مدل استفاده خواهد شد. نتایج حاصله مبین آن است که توانمندسازها از طریق فرایند های اصلی و پشتیبانی بر نتایج کسب و کار تاثیر گذار بوده و روابط معناداری بین سه بعد وجود دارد. همچنین علاوه بر تاثیر گذاری ابعاد مدل بر یکدیگر، مولفه های آنها نیز با یکدیگر ارتباط معناداری دارند. به عبارت دیگر نمی توان به مدل سازمان ناب دست یافت بدون آنکه اتصالات قوی بین اجزاء و مولفه های آن برقرار شود و بدون ایجاد یکپارچگی در ابعاد و مولفه های شناسایی شده، مدل سازمان ناب امکان پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The lean Enterprise Assessment Model in Iranian Auto-making Companies (Cases of Iran khodro, SAIPA & Pars khodro)

نویسندگان [English]

  • Jahanyar Bamdad Soufi 1
  • Reza Gharacipour 2

چکیده [English]

Creating value for stakeholders with maximum productivity is a goal obtained by lean enterprise. In this paper designing comprehensive and valid assessment model is observed for lean enterprise, after reviewing literature and comparing assessment models of lean enterprise to each other, the conceptual research models was designed by considering assessment models of lean enterprise and also APQC framework for classifying the processes in three dimensions: Enablers, Business Processes and Business Results. For this, the three main Iranian automakers Iran khodro, SAIPA and Pars khodro have been assessed by performing a field research through their managers’ viewpoints. Next, the research model and impressing the model dimension on each other have been considered and validated by structural equation modeling. Therefore, it has been used from conformity factor analysis, path analysis and t-value. Shanon Entropy has been used in order to weight the components and variables of the model. The results obtained shows that enablers impress on business results through business processes and there are meaningful relations among them. In addition to impress triple model dimension on each other, their factors have a meaningful relationship with each other. In other words, we cannot achieve the lean enterprise model without making strong links between its factors and components, and it is necessary to create integration within its components and factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean Enterprise
  • assessment
  • Iranian Auto-making Companies
  • Enablers
  • Business Processes
  • Business Results