نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مشاغل واحدهای صنعتی و تولیدی که عمدتا به شکل تولید انبوه اداره می شوند به لحاظ میزان تغییر پذیری وظایف و تحلیل پذیری مسئله متفاوت هستند. و همین تفاوت بر نوع عملکرد وظاف مدیریت منابع انسانی آنها تاثیر گذار است. این مقاله با استفاده از الگوی تکنولوژیک پرو به بررسی وظایف مدیریت منابع انسانی در چهار نوع تکنولوژی مهندسی، هنری، تکراری و غیر تکراری می پردازد. در این رابطه مشاغل چهار صنعت عمده تولیدی شناسایی و با استفاده از روش چک لیست، 50 شغل که از لحاظ تحلیل پذیری و تغییر پذیری در نهایت طیف مثبت یا منفی قرار گرفتند انتخاب شدند. سپس نمونه ای 171 نفری مرکب از مدیران ارشد صنایع انتخاب و دو نوع پرسشنامه در میان آنان توزیع شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییر پذیری وظایف بر نوع پاداش و کنترل منابع انسانی و تحلیل پذیری بر افق برنامه ریزی منابع انسانی و نوع پاداش موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technological approach to HRM: A model for managing industrial institutes

نویسنده [English]

  • Mir Ali Seyyed Naghavi

چکیده [English]

“analyzability” and “variability” and this differentiation affecting on human resource practices. This paper uses “Charles pro’s four type of technologies: Repetitive, Engineering, non-repctitive and artifacts in order to explanting HRM practices. Therefore four major industries and 50 tasks based on its “analyzability”, and “variability selected. 'Then, two type of questionnaires were designed and distributed between 180 managers, results showed that “variability of tasks” affected reward and control modes and “analyzability of tasks” affecting on human resource planning horizon and rewards modes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • rewards
  • Repetitive Technology
  • Artificial Technology
  • Engineering Technology