نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر به مطالعه رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت پالایش نفت تهران پرداخته است. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح گردیده است. فرضیه اصلی بیان می کند که بین اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت پالایش نفت تهران رابطه مثبت وجود دارد. دوره زمانی انجام مطالعه تیر ماه 1387 تا خرداد ماه 1388 و جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت پالایش نفت تهران بوده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای و حجم نمونه 84 نفر بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات، وجود رابطه مثبت بین اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت پالایش نفت تهران را تایید می کند. در پایان پیشنهادهایی برای عملی ساختن یافته های پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implementing Organizational Excellence Model (EFQM) and Improving Human Resource Productivity A research in Tehran Oil Refinery

نویسندگان [English]

  • Reza Vaezi 1
  • Fatemah Vosooghi 2

چکیده [English]

This article scrutinizes the Relationship between implementing organizational excellence model and improving human resource productivity in Tehran Oil Refinery. In order to clarify this relationship, one main hypothesis and 5 subsidiary hypotheses are defined. The main hypothesis states that there is a positive relationship between Implementing Organizational Excellence Model and Improving Human Resource Productivity in the refinery. In this research we studied the relationship over the period June 22th 2008 - June 21th 2009 and the people who were involved in this research include both managers and employees of the Refinery. The data is gathered by using a questionnaire. We have used the stratified sampling approach and the Sample has been composed of 84 people (66 employees and 18 managers). Data were analyzed by using descriptive and inferential statistics. Findings verify the main hypothesis. At the end, we propose some ways of using our findings in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Excellence Model
  • Human Resource Productivity