نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران(مسئول مکاتبات)

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

تاکنون تلاش های فراوانی در دو حوزه ی مفهومی، و سنجش و پیاده سازی تولید ناب از سوی محققین دانشگاهی و اجرایی صورت گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی مطالعات پژوهشی انجام شده در این حوزه ها، سعی در ارائه ی پیشنهادهایی در دو محور زیر دارد: 1. آشنایی مخاطبان با مفهوم و تعریف جامع نابی و 2. ارائه چارچوب ارزیابی مناسبی که مبتنی بر تعریف جامع نابی بوده و قادر به سنجش و ارائه ی راهکارهایی مفید برای رفع موانع موجود در پیاده سازی مناسب آن باشد. در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده، پس از اطمینان از درک مناسب از مفاهیم نابی، در مرحله بعد، مدل های موجود در سنجش نابی سازمان ها را مورد مطالعه قرار داده و پس از بررسی اجمالی نقاط قوت و ضعف آنها به ارائه ی مدلی که در واقع ترکیبی از رویکرد های ANP و DEMATEL در شرایط فازی می باشد پرداخته و در نهایت با انجام یک مطالعه تجربی، نحوه ی کاربرد آن را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating of leanness by using a Combined Fuzzy ANP and DEMATEL Approach

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafarnejad 1
  • Ahmad Ahmadi 2
  • Mohammad Hasan Malaki 3

چکیده [English]

By studying the literature of lean production concepts and according to the attempts made by the organization to measure and implement the principles of lean production, it is decided to take the two measure streams, regarding to lean production into deep consideration. The outcome of these studies can be condensed into two major achievements: 1) to draw the readers’ attentions to comprehensive definition of leanness 2) To present a framework that can first measure then provide approaches to solve the difficulties in an appropriate implementing in a suitable accordance with the comprehensive definition of leanness. Having achieved a right understanding of leanness concepts, the existing models were studied to measure organizational leanness. Having considered the strengths and weaknesses, a model was represented which is a combination of fuzzy ANP and fuzzy DEMATEL approaches. Finally, by conducting an experimental study the application of this model has been demonstrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean production
  • Comprehensive Definition of leanness
  • Fuzzy A.N.P
  • Fuzzy DEMATEL