نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)

چکیده

پژوهش حاضر کاربرد روش های تصمیم گیری با شاخص های چندگانه را در ارزیابی و انتخاب استراتژی های شرکت تماد مورد ملاحظه قرار می دهد. بدین منظور در مرحله اول با تشکیل گروه خبرگان در شرکت تماد، استراتژی های شرکت از طریق ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شده و در مرحله دوم، استراتژی های حاصله توسط تکنیک ELECTRI III رتبه بندی شده اند. شاخص های مورد نیاز جهت ارزیابی استراتژی از منابع گوناگون شناسایی و گردآوری شده و با آرای صاحب نظران حوزه استراتژی نهایی گشته اند. اوزان شاخص ها توسط روش PCT یا RTC و ارزش حدود آستانه شاخص ها نیز به طور مستقیم توسط تصمیم گیرندگان تعیین شده اند. با توجه به ماهیت عدم اطمینان و ابهام موجود در ارزیابی استراتژی ها، از قابلیت های منطق فازی جهت تکمیل ماتریس عملکرد تصمیم گیری بهره برداری شده است. علاوه بر آن به منظور افزایش دقت فرایند تصمیم گیری و نیز سنجش کارایی نتایج، به تحلیل حساسیت رتبه بندی های به دست آمده با دو رویکرد پرداخته شده است. نتایج حاصله از رتبه بندی اولیه و نیز تحلیل حساسیت نتایج آشکار می سازد که روش ELECTRE III می تواند رتبه بندی گزینه های استراتژیک شرکت نماد را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Ranking Strategies With ELECTRE III Techniques in Fuzzy Situation (Case Study Conducted at Temad Co.)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kazzazi 1
  • Maghsood Amiri 1
  • Fatemeh Rahbar Yaghoobi 2

چکیده [English]

In This paper, application of MCDM techniques in evaluation and ranking of Temad Co. strategies has been considered. Statistical target group, as "expert group" has been chosen among company's managers to identify strategies and evaluate them. At the first phase, strategies have been deducted with SWOT technique and at the second phase, they have been ranked by ELECTR III technique. Criteria for evaluating strategies gathered among different resources and got summarized according to strategic experts' ideas. Weight of criteria has determined by RTC or PCT technique and thresholds have been dedicated by decision makers. To reduce uncertainty of decision making, ranking has been done in fuzzy situation. Furthermore, for assessing efficiency of results, sensitivity analysis has been implemented with two approaches. According to final results, evaluation and ranking of strategies can be done well by means of ELECTRE III technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWOT
  • Multiple Criteria Decision Making (MCDM)
  • ELECTRE III
  • Fuzzy Theory