دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 1-180 
3. الگوریتمی جهت حل مسئله کوتاه ترین مسیر مبتنی بر قوانین مدارهای الکتریکی

صفحه 39-61

علی خاتمی فیروزآبادی؛ حسین محبی؛ محمد زارعی محمود آبادی


5. ارتقای چابکی سازمانی با رویکرد توسعه عملکرد کیفیت فازی

صفحه 85-106

سید محمود زنجیر چی؛ مجید نجاتیان قاسمیه؛ محسن طاهری دمنه