نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، (مسئول مکاتبات)

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

چکیده

تولید ناب به عنوان یک ابزار کاربردی جهت بهبود سطح کیفی محصولات در ادبیات مدیریت معرفی شده است. علی رغم غنای مطالعاتی تولید ناب، کماکان به کارگیری موثر و کارامد این نظام با مشکلاتی مواجه است. به نظر می رسد ریشه این مشکلات در نبود مدلی جامع برای ارزیابی و بررسی تولید ناب در شرکت های تولیدی می باشد. این مقاله در صدد است تا مدلی را ارائه نماید که با استفاده از آن بتوان به طور دقیق درجه نابی صنایع را ارزیابی و بررسی نماید. در این مطالعه ابتدا از ادبیات تحقیق تولید ناب به ویژه از مدل های موجود در این زمینه استفاده شده و ابزارها و مولفه های نابی استخراج گردیدند. سپس یک مدل سلسله مراتبی با قابلیت سنجش درجه نابی طراحی و ابعاد و عناصر آن تعریف شدند. در آخرین گام طراحی مدل، بر اساس رویکرد سلسله مراتبی فرمول ها و روابط لازم جهت انجام فاز ارزیابی طراحی و تدوین شده و در پایان درجه نابی صنایع کاشی و سرامیک استان یزد با استفاده از این مدل مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Leanness Degree of Industrial Firms using Lean Production Hierarchical Approach (Case: Yazd Tile and Ceramics Industries)

نویسندگان [English]

  • Maysam Shafiee Roodposhti 1
  • Seyyed Habib Mirghafooi 2

چکیده [English]

In new era systems managers should focus on managing the flow of production through all the steps that add value to the final product. Lean production as an efficient approach has presented in literature of production management for increasing the level of products' quality and decreasing cost of production. Although this approach is introduced and studied in many of works but there are some challenges in applying it. It means that there is not a comprehensive model for assessing and analyzing the lean production in manufacturing firms. This paper tries to present a model able to accuracy analyze and measure the leanness degree of firms. In this study, first the literature of lean production and, specifically, existing models that identify the variables and component elements of lean production firms was studied. In the next step a hierarchical model for measuring the leanness degree was developed and its dimensions and criteria's were defined. At final step for assessment phase formulas and relations were developed and applied in Yazd Tile and Ceramics industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean production
  • Leanness Degree
  • Hierarchical Approach
  • Tile and Ceramic Industries