دوره و شماره: دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 1-235 
4. مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران

صفحه 75-104

حسین رحمان سرشت؛ میترا صفاییان