دوره و شماره: دوره 12، شماره 32، بهار 1393، صفحه 1-180 (این شماره مربوط به بهار سال 1393 می باشد) 
1. مدل‌سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم

صفحه 1-19

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهدی خاکی اردکانی