دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
شماره 34
این شماره مربوط به پاییز 1393 می باشد.
شماره 33
این شماره مربوط به تابستان سال 93 می باشد.
شماره 32
این شماره مربوط به بهار سال 1393 می باشد
دوره 11 (1392)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 6 (1386)
دوره 5 (1385)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدل‌سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهدی خاکی اردکانی

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، صفحه 1-19

چکیده
   درمحیطآشفته‌ای(نامطمئنومتغیر)کهسازمان‌هادرآنمشغولفعالیتهستند،یکیازمهم‌ترینعواملبقاءوپیشرفت،چابکیآن‌هااست. ویژگیاساسیاینمحیطتغییروعدم‌اطمیناناست. سازمان‌هادراینمحیط،چگونهبایدعملکنندتابتوانندضمن حفظ موقعیت خود، ازتغییرات،بیشترینمنفعتراکسبکردهوپیشرفتکنند. سیستمتولیدیچابک، راه‌حلیجدیدبرایمقابلهبااینچالش ...  بیشتر

زمانبندی همزمان پروژه و برنامه ریزی تجهیزات با الگوریتمهای تکاملی

عباس شفیع خانی؛ امیر عباس؛ سید تقی اخوان نیاکی

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، صفحه 21-47

چکیده
  برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه یکی از مباحث بسیار مهمی است که مدیران پروژه با آن مواجه‌اند و از عوامل کلیدی در موفقیت یا عدم‌موفقیت پروژه محسوب می‌شود. تحقیقات انجام گرفته در زمان‌بندی پروژه نشان می‌دهد که به‌طور مرسوم در زمان‌بندی پروژه برنامه‌ریزی تجهیزات را نادیده گرفته و یا ابتدا فعالیت‌های پروژه زمان‌بندی و سپس تجهیزات ...  بیشتر

ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات و تکنیک شبیه‌سازی در حل مسئله جانمایی پویای تسهیلات

پرهام عظیمی؛ محمد علی زارع شوریجه

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، صفحه 49-66

چکیده
  امروزه یکی از ضروریات رویارویی با تغییرات مستمر در بازار مصرفی، استفاده از طرح جانمایی پویای تسهیلات است. مسئله جانمایی پویای تسهیلات[1] (DFLP)، مسئله‌ای بهینه‌سازی است که در جستجوی مناسب‌ترین موقعیت تسهیلات تولیدی برای افقی چنددوره‌ای است، به‌گونه‌ای که مجموع کل هزینه‌های طرح جانمایی کمینه گردد. این پژوهش، برای نخستین بار، رویکرد ...  بیشتر

ارائه مدلی جهت تعیین تعداد مطلوب دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی بر مبنای رویکرد فازی

محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ حسین محبی؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، صفحه 67-97

چکیده
  مسئله یافتن یک ترکیب بهینه از دانشجویان ورودی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به یکی از چالش‌های مهم مؤسسات آموزشی تبدیل شده است و به‌عنوان یک مسئله بهینه‌سازی پیچیده مطرح است. مقاله حاضر بر آن است تا با نگرش سیستمی و ارائه یک مدل ریاضی، تعداد مطلوب دانشجویان ورودی به دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی را پیشنهاد ...  بیشتر

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تأمین با به‌کارگیری تکنیک تصمیم‌گیری چند‌معیاره فازی در صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور

لعیا الفت؛ سیما صدیقی گاریز

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، صفحه 99-121

چکیده
  امروز مدیریت زنجیره‌تأمین بر پایه دو اصل هماهنگی و همکاری، سازمان‌های یک زنجیره را از طریق به‌اشتراک‌گذاری و شفاف‌سازی اطلاعاتی با یکدیگر هماهنگ‌تر نموده و به همکاری در یک رقابت برای کسب مزایای رقابتی بیشتر دعوت می‌نماید. از جمله مزایای تسهیم اطلاعات در زنجیره تأمین می‌توان به کاهش هزینه موجودی، بهبود بخش سفارش‌دهی، بهبود ...  بیشتر

اندازه‌گیری و تحلیل کارایی گمرکات غیرمرزی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های چند‌مؤ لفه‌ای

زین العابدین گنج خانلو؛ علیرضا علی.نژاد

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، صفحه 123-140

چکیده
      گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، یکی از سازمان‌های مؤثر در حوزه تجارت و اقتصاد است. از طرفی تعدد و پراکندگی واحدهای گمرکی موجب‌شده تا از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، به‌طور مطلوب استفاده نگردد. لذا مطابق ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه،مقرر شد تا پایان سال سوم برنامه، حداقل سی‌درصد از گمرکات کم فعال کشور کاهش یابد، در‌این‌خصوص ...  بیشتر

انتخاب شاخص‌های ارزیابی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از آنالیز تشخیصی

رمضانیان محمدرحیم؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، صفحه 141-157

چکیده
  انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در تحلیل پوششی داده‌ها از اهمیّت به‌سزایی برخوردار است و نمرات کارایی واحدها به شدّت از مجموعه متغیرهای انتخابی تأثیر می‌پذیرند. در این پژوهش، روشی برای انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی، بر‌اساس آنالیز تشخیصی ارائه شده‌است. در این روش اهمیّت نسبی متغیرها در تعیین عضویت واحدها در دو گروه متغیر وابسته ...  بیشتر