نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ترکیب انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش، یک تصمیم فمهم در طراحی و عملیاتی کردن زنجیره تامین
می باشد. شاخص های مختلفی در این تصمیم موثر اند و می فتواند به صورت یک مسئله تصمیم گیری چند
معیاره گروهی که به معیارهای کمی و کیفی و شمار تامین کنندگان نیازمند است، تبیین گردد. به علاوه، در
عمل تصمیم گیرندگان نمی توانند به راحتی با ارزشهای عددی و قطعی در مورد جایگزین ها قضاوت کنند و
معمولا با ارزیابی هایی غیرمطمئن و ناقصی مواجه می شوند.
بدین منظور، این مقاله یک مدل چند معیاره فازی برای ارزیابی و تخصیص سفارش به تامین کنندگان توسعه
می دهد. ابتدا ارزیابی تامین کنندگان با در نظر گرفتن 11 معیار و با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل شبکه ای
و ویکور در محیط فازی انجام می گیرد. سپس با استفاده از مدل ریاضی چندهدفه فازی تخصیص سفارش
صورت می گیرد. در انتها مدل فازی به روش تیواری حل می شود. اثربخشی مدل و متد حل پیشنهادی در کسب
جواب مناسب بوسیله یک مثال در مطالعهای واقعی نشان داده می شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a hybrid sourcing model in the supply chain by using ANP, VIKOR and multi-objective model in fuzzy environment of The Case: Alborz Cable Company

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Mahdi Abedini Naeini 2
  • Amir Afsar 3
  • Mohammad Sabet Motlagh 4

چکیده [English]

Supplier selection and quota allocation is an important decision in supply
chains. This decision can be considered as a complex multi-criteria group
decision making problem. This decision in many practical situations is very
difficult for vague and uncertain environment. This vagueness and uncertainty
can be handled by using fuzzy set theory. Therefore, this paper proposed a
fuzzy MCDM model to evaluate candidate suppliers and quota allocation. A
hybrid ANP-VIKOR method in fuzzy environment applied first with 16
criteria to evaluate suppliers. Then, a fuzzy multi-objective mathematical
model is used to quota allocation. Finally, the fuzzy model is solved by Tiwari
method. An illustration with a data set from a realistic situation is presented to
demonstrate the effectiveness of the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Supplier Selection
  • Fuzzy ANP
  • Fuzzy VIKOR
  • Tiwari method
آذر، عادل، موسوی، سید فاضل. ) 1050 (. طراحی مدل احتمالی و استوار یکپارچه سه مرحله ای
، برای انتخاب تامین کننده با رویکرد عدم قطعیت، تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال 11
1- شماره 1، ص 19
عابدینی، مهدی، افسر امیر، ثابت مطلق، محمد. ) 1051 ( برنامه ریزی سفارش در زنجیره تامین با
و الگوریتم ژنتیک، دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی FANP رویکرد ترکیبی
لجستیک و زنجیره تامین،.
علیخانی، رضا، صادق عمل نیک، محسن. ) 1050 (. مدل یکپارچه چند هدفه رضایت بخش فازی
برای مساله انتخاب تامین کننده با اقلام چندگانه و تخصیص بهینه سفارش،ت حقیق در عملیات و
19- کاربردهای آن، سال 11 ، شماره 4، ص 07
Amid, A., Ghodsypour, S. H., and O’Brien, C. (2011), A weighted
max–min model for fuzzy multi-objective supplier selection in a supply
chain. International Journal of Production Economics, 131, 139–145.
Awasthi A. Kannan G. (2016), Green supplier development program
selection using NGT and VIKOR under fuzzy environment, Vol 91, Pages
100–108
Awasthi, S.S., Chauhan, S.K., and Goyal, S.K.(2009), Supplier
selection problem for a single manufacturing unit under stochastic
demand. International Journal of Production Economics 117, 229–233.
Azadi M. Jafarian M. Farzipoor Saen R. Mirhedayatian M.(2015), A
new fuzzy DEA model for evaluation of efficiency and effectiveness of
suppliers in sustainable supply chain management context, Computers &
Operations Research, Volume 54, Pages 274–285
Bojan, S., Yvonilde, D.(2008), The use of data envelopment analysis
for technology selection. Computers and Industrial Engineering, v.54
n.1, 66-76
Chen C.T, Lin C.T., Huang S.F.(2006), A fuzzy approach for supplier
evaluation and selection in supply chain management, International
Journal of Production Economics, Vol. 102,.

Chen L. H. Huang L. (2009) Portfolio optimization of quality mutual
funds with fuzzy returns rates and risks. Expert system with applications,
vol.36, p.p. 3720-3727.
Chen S.J., Hwang, C.L., and Hwang, F.P.(1992), Fuzzy multiple
attribute decision making, Lecture Notes in Economics and
Mathematical Systems 375,1–531.
Chen, K.L., Chen, K.S., and Lia, R.K. (2005), Suppliers capability
and price analysis chart, Int. J. Prod. Eco, 98(3), 315-327.
Chen, Lisa Y., Wang, Tien-Chin.(2009), Optimizing partner Choice in
IS/IT outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR, Int.
J. Production Economics, 120,233-242.
Chou, S. Y., & Chang, Y. H.(2008) A decision support system for
supplier selection based on a strategy-aligned fuzzy SMART approach.
Expert Systems with Applications, 34(4), 2241–2253.
Choudhary, D. and Shankar, R.(2014), A goal programming model for
joint decision making of inventory lot-size, supplier selection and carrier
selection. Comput. & Indust. Eng., Vol. 71,pp 1-9.
Dargi A. Anjomshoae A. Galankashi M.(2014), Supplier Selection: A
Fuzzy-ANP Approach, Procedia Computer Science, Volume 31, pp 691–
700
Demirtas, E. A., & Ustun, O.(2008), An integrated multi objective
decision making process for supplier selection and order allocation.
Omega, 36(1), 76–90.
Dickson G.W.(1996), An analysis of vendor selection systems and
management, Journal of Purchasing, Vol. 2 ,1.
Guo, C. and Li, X.(2014), A multi-echelon inventory system with
supplier selection and order allocation under stochastic demand. Int. J.
Prod. Econ., Vol. 151, 37-47.
Karsak E. Dursun M.(2015), An integrated fuzzy MCDM approach for
supplier evaluation and selection, Computers & Industrial

Kannan D. Govindan K. Rajendran S.(2015), Fuzzy Axiomatic
Design approach based green supplier selection: a case study from
Singapore, Journal of Cleaner Production, Volume 96, Pages 194–208
Kannan, D., Khodaverdi, R., Olfat, L., Jafarian, A., and Diabat,
A.(2013), Integrated fuzzy multi criteria decision making method and
multi-objective programming approach for supplier selection and order
allocation in a green supply chain. J. of Clean. Prod., Vol. 47, 355-367.
Kokangul, A., Susuz, Z. (2009), Integrated analytical hierarch
process and mathematical programming to supplier selection problem
with quantity discount. Applied Mathematical Modeling.
Lee , Amy H I.(2009), A fuzzy supplier selection model with the
consideration of benefits, opportunities, costs and risks, Expert Systems
with Applications 36, 2879–2893.
Lin R.(2009), An integrated FANP–MOLP for supplier evaluation and
order allocation, Applied Mathematical Modeling, Volume 33, Issue 6,
Pages 2730–2736
Moghaddam K.(2015), Fuzzy multi-objective model for supplier
selection and order allocation in reverse logistics systems under supply
and demand uncertainty, Expert Systems with Applications, 42 , 6237–
6254.
Memon S. Lee Y. Mari S. (2015), Group multi-criteria supplier
selection using combined grey systems theory and uncertainty theory,
Expert Systems with Applications, Volume 42, Issue 21, Pages 7951–
7959
Nazari-Shirkouhi, S., Shakouri, H., Javadi, B., and Keramati,
A.(2013), Supplier selection and order allocation problem using a twophase
fuzzy multi-objective linear programming. Appl. Math. Model.,
Vol. 37, No. 22, 9308-9323.
Önüt S, Kara S S, Is_ik E.(2009), Long term supplier selection using
a combined fuzzy MCDM approach: A case study for a
telecommunication company. Expert Systems with Applications 36,
3887–3895
Opricovic, S.(2015), Multicriteria Optimization of Civil Engineering
Systems, Faculty of Civil Engineering, Belgrade, 1998.

Rahiminezhad Galankashi M, Chegeni, A. Soleimanynanadegany A.
Prioritizing Green Supplier Selection Criteria Using Fuzzy Analytical
Network Process, Procedia CIRP, vol 26, 689–694.
Razmi, J. and Rafiei, H.(2010), An integrated analytic network
process with mixed-integer non-linear programming to supplier
selection and order allocation. Int. J. Adv. Manuf. Tech., Vol. 49, No. 9,
1195-1208.
Rezaei J. Davoodi M.(2011), Multi-objective models for lot-sizing
with supplier selection, International Journal of Production Economics,
Volume 130, Issue 1, Pages 77–86
Romelfanger H.R., Hanuschech R.(1989), linear programming with
fuzzy objectives, fuzzy set and systems, vol. 29, p.p.31-48
Sadeghi Moghadam M.R., Afsar A. and Sohrabi B. (2008), Inventory
lot-sizing with supplier selection using hybrid intelligent algorithm,
Applied Soft Computing. Vol.8 , p.p.1523–1529.
Scott J. Ho W. Dey P.K. Talluri S.(2015), A decision support system
for supplier selection and order allocation in stochastic, multistakeholder
and multi-criteria environments, International Journal of
Production Economics, Volume 166, Pages 226–237.
Shaw, K., Shankar, R., Yadav, S. S., and Thakur, L. S.(2012),
Supplier selection using fuzzy AHP and fuzzy multi-objective linear
programming for developing low carbon supply chain. Exp. Syst. Appl.,
Vol. 39, No. 9, 8182-8192.
Shemshadi, A. , Shirazi,H. , Toreihi,M., and Tarokh, M.J.(2011), A
fuzzy VIKOR method for supplier selection based on entropy measure
for objective weighting. Expert Systems with Applications.xxx.
Theißen, S. and Spinler, S.(2014), Strategic analysis of manufacturersupplier
partnerships: An ANP model for collaborative CO2 reduction
management. Eur. J. Oper. Res., Vol. 233, No. 2, 383-397.
Tiwari, R. N., S. Dharmar, J.R. Rao (1996), Priority structure in fuzzy
goal programming, Fuzzy Sets and Systems 19: 251-259.
Vinodh S.,Anesh Ramiya, R. ,Gautham S.(2011) , Application of
fuzzy analytic network process for supplier selection in a manufacturing

organization, Expert Systems with Applications, Volume 38, Issue 1,
272–280
Vanteddu, G., Chinnam, R. B., and Gushikin, O.(2011) Supply chain
focus dependent supplier selection problem, Int. J. Prod. Econ., Vol.
129, No. 1, 204-216.
Weber C.A., Current J.R., Benton W.E.(1991), Vendor selection
criteria and methods, European Journal of Operation Research, Vol.50.
Xia, W., Wu, Z.(2007), Supplier selection with multiple criteria in
volume discount environments. Omega, 35(5), 494–504.