نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 ** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

دنیای مدرن امروز، موجب افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و در‌نتیجه افزایش نگرانی‌ دولت‌ها و سازمان‌ها در رابطه با محیط‌زیست شده‌است. این نگرانی‌ها موجب به‌وجود‌آمدن مفهوم جدیدی تحت‌عنوان نوآوری سبز شد. این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان انجام‌شده و در این رابطه نقش میانجی عملکرد زیست‌محیطی سازمان نیز بررسی شده‌است. جامعة آماری پژوهش حاضر را شرکت‌های فعال در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد تشکیل می‌دهند. به‌منظور سنجش نوآوری سبز ۴بُعد، شامل نوآوری مدیریتی سبز، نوآوری محصول سبز، نوآوری فرآیند سبز و نوآوری فناورانه سبز، در‌نظر گرفته‌شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهشی از مدل‌سازی معادلات ساختاری بر پایة روش کم‌ترین مربعات جزئی استفاده شده‌است. نتایج نشان داد که ابعاد نوآوری سبز شامل نوآوری فرآیند و فناورانة سبز هم به‌صورت مستقیم و هم به‌‌صورت غیرمستقیم به‌واسطة نقش میانجی عملکرد زیست‌محیطی، بر عملکرد سازمان تأثیرگذارند. همچنین نوآوری مدیریتی و محصول سبز تنها به‌صورت غیر‌مستقیم  بر عملکرد سازمان تأثیر می‌گذارند. در‌نهایت بر پایه اثر کلی ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان، پیشنهادهای کاربردی برای پیاده‌سازی جنبه‌های مختلف از نوآوری سبز در صنعت کاشی و سرامیک ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of green innovation dimensions on firm performance: the study in tile and ceramic industry in Yazd province

نویسندگان [English]

  • Ali Morovati sharifabadi 1
  • Mahsa Namakshenas Jahromi 2
  • Alireza Ziaei Bideh 3

1 * Assistant professor of industrial Management Department, Faculty of economy, management and accounting. Yazd university

2 ** M.S Student of Industrial Management, Faculty of economy, management and accounting. Yazd University

3 M.A of Business Management, Faculty of economy, management and accounting. Persian Gulf University

چکیده [English]

     The modern world causes increased pollution and environmental problems and governments and organization‘s concerns about the environment and finally creates a concept as green innovation. This paper aims to evaluate the effect of green innovation dimensions on firm performance, with environmental performance as mediator. The firms in tile and ceramic industry in Yazd province are the target population of this study. This study proposes to evaluate green innovation practices with a particular focus on the managerial, process, product and technology innovation aspects. Structural equation modeling based on PLS method have been used to test the hypothesis. Results showed that green innovation dimensions including green process and technological innovation have significant effect directly on firm performance and also indirectly through the mediator role of environmental performance. Also, green management and product innovation effect only indirectly on firm performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • green innovation
  • Firm performance
  • Environmental Performance
  • structural equation modeling
  • Partial Least Square
 بادآور نهندی، ی.، برادران حسن‌زاده، ر.، و یزدانی، ا. (۱۳۹۱). بررسی رابطه کارآمدی زیست‌محیطی با ارزش و بازده دارایی‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری, ۸, ۹۵-۱۱۲.
بنی مهد، ب.، طالب نیا, ق.، و ازوجی، ح. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین عملکرد زیست‌محیطی و عملکرد مالی. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی, ۱(۳), ۱۴۹-۱۷۴.
Barbiroli, G., & Raggi, A. (2003). A method for evaluating the overall technical and economic performance of environmental innovations in. Journal of Cleaner Production, 11(4), 365-374.
Bergh, J., Truffer, B., & Kallis, G. (2011). Environmental innovation and societal transitions:Introduction and overview. Environmental Innovation and Societal Transitions, 1, 1-23.
Chang, C.-H., & Chen, Y.-S. (2013). Green organizational identity and green innovation. Management Decision, 51(5), 1056-1070.
Cheng, C., Yang, C.-L., & Sheu, C. (2014). The link between eco-innovation and business performance: a Taiwanese industry context. Journal of Cleaner Production, 64, 81-90.
Chiou, T.-Y., Chan, H., Lettice, F., & Chung, S. (2011). The influence of greening the suppliers and green innovation on enviromental performance and competitive advantage in Taiwan. Transportation research, 47, 822-836.
Costantini, V., & Mazzanti, M. (2012). On the green and innovative side of trade competitiveness? The impact of environmental policies and innovation on EU exports. Research Policy, 41, 132-153.
Dangelico, R., & Pontrandolfo, P. (2010). From green product definitions and classifications to the Green Option Matrix. Journal of Cleaner Production, 18(16-17), 1608-1628.
Haenlein, M., & Kaplan, A. (2004). A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis. UNDERSTANDING STATISTICS, 4(3), 283-297.
Jinzhou, W. (2011). Discussion on the Relationship between Green Technological Innovation and System Innovation. Energy Procedia, 5, 2352-2357.
Li, Y., Su, z., & Liu, Y. (2010). Can strategic flexibility help firms profit from product? Technovation, 30(5-6), 300-309.
Lin, R.-J., Tan, K.-H., & Geng, Y. (2013). Market demand, green product innovation, and firm performance: evidence from Vietnam motorcycle industry. Journal of Cleaner Production, 40, 101-107.
Lin, Y., Tseng, M.-L., Chen, C.-C., & Chiu, A. (2011). Positioning strategic competitiveness of green business innovation capabilities using hybrid method. Expert systems with applications, 38(3), 1839-1849.
Mu, J., Peng, G., & Maclachlan, D. (2009). Effect of risk management strategy on NPD. Technovation, 29(3), 170-180.
Murat Ar, I. (2012). The impact of green product innovation on firm performance and competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 854-864.
Ren, T. (2009). Barriers and drivers for process innovation in the petrochemical industry: A case study. Journal of Engineering and Technology Management, 26(4), 285-304.
Seman, N., Zakuan, N., Jusoh, A., Arif, M., & Saman, M. (2012). The relationship of green supply chain management and green innovation concept. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 57, 453-457.
Sezen, B., & Cankaya, S. (2013). Effects of green manufacturing and eco-innovation on sustainability performance. 9th International Strategic Management Conference (pp. 154-163). Procedia - Social and Behavioral Sciences.
Triguero, A., Moreno, L., & Davia, M. (2013). Drivers of different types of eco-innovation in European SMEs. Ecological Economics, 92, 25-33.
Tseng, M.-L. (2009). A causal and effect decision-making model of service quality expectation using greyfuzzy DEMATEL approach. Expert systems with applications, 36(4), 7738-7748.
Tseng, M.-L., Huang, F.-h., & Chiu, A. (2012). Performance drivers of green innovation under incomplete information. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 234-250.
Tseng, M.-L., Wang, R., Chiu, A., Geng, Y., & Lin, Y. (2013). Improving performance of green innovation practices under uncertainty. Journal of cleaner production, 40, 71-82.
Wu, G.-C. (2013). The influence of green supply chain integration and environmental uncertainty on green innovation in Taiwan’s IT industry. Supply Chain Management: An International Journal, 18(5), 539-552.
Yung, W., Chan, H., So, J., Wong, D., Choi, A., & Yue, T. (2011). A life-cycle assessment for eco-redesign of a consumer electronic product. Journal of Engineering Design, 22(2), 69-85.
Zhu, Q., & Sarkis, J. (2010). A portfolio-based analysis for green supplier management using the analytical network process. Supply Chain Management: an international journal, 15(4), 306-319.