تحلیل روابط میان عوامل مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین صنعت گاز با رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و تحلیل مسیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر فوق دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با افزایش رقابت پذیری ناشی از جهانی سازی، رقابت سازمان های امروزی در میان زنجیره ی تأمین افزایش یافته
و تمام کانال های زنجیره و سازمان های خارجی را شامل شده است. دیدگاه های درون سازمانی مرتبط با کیفیت
دارای محدودیت هایی می باشد، بنابراین تولیدکنندگان باید توجه خود را به رویکرد های میان سازمانی کیفیت
نظیر مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین 0 معطوف نمایند. چراکه بکارگیری مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین،
شرکت های تولیدی را در نیل به نیازهای مشتریان در بازار رقابتی توانمند خواهد ساخت.برای این منظور در این
تحقیق پس از شناسایی ساختار مدیریت زنجیره تأمین و عملیات مدیریت کیفیت از طریق مرور مفهومی
ادبیات، تعریفی مفهومی و جامع از مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین ارائه شده و در نهایت با بررسی ابعاد آن،
چارچوبی مفهومی شامل 2عامل اصلی ارائه شد. ارتباط و توالی این عوامل با مدل سازی ساختاری تفسیری
فازی مشخص گردید. در این راستا پس از ارزیابی، این عوامل در پنج سطح قرار گرفتند. در ادامه مدل
ساختاری بدست آمده، با روش تحلیل مسیرتأیید شد.به این ترتیب مدل ارائه شده می تواند چراغ راه صنعت گاز
در پیاده سازی مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین شان و دستیابی به مزایای رقابتی و ارضای هر چه بیشتر نیازهای
مشتریان باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationship between Supply Chain Quality Management Factors in Gas Industry with Fuzzy Interpretive Structural Modeling and Path Analysis

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ajalli 1
  • Ezatollah Asgharizadeh 2
  • Hossein Safari 3
  • Iman Ghasemian sahebi 4
چکیده [English]

Competition of today's organizations in the supply chain has increased by growing the level of the competitiveness caused by globalization, and is included all chain members and external organizations. Intra-organizational perspectives about quality have some limitations; therefore, manufacturers should pay attention to inter-organizational approaches of quality such as supply chain quality management (SCQM). SCQM will enable the manufacturing companies to satisfy their customers' needs in a competitive market. In this study, after identifying the structure of supply chain management and quality management operation through comprehensive review of the literature, a comprehensive and conceptual definition about supply chain quality management (SCQM) and finally after studying its dimensions, a conceptual framework with 7 factors are presented. Relationship and sequencing of these factors determined by fuzzy interpretive structural modeling (ISM). In this regard, after the assessment, these factors were placed in five levels. Then the obtained structural model confirmed by using path analysis. The proposed model can help the gas industry in implementation of quality management in their supply chain to achieve competitive advantages and satisfy the customer needs better

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total quality management
  • Supply Chain Quality Management
  • Fuzzy Interpretive Structural Modeling
  • Gas Industry
حامدی، مریم. زنجیرانی فراهانی، رضا. معطر حسینی، محمد. اسماعیلیان، غلامرضا (1391). "یک مدل برنامه‌ریزی توزیع برای زنجیره تأمین گاز طبیعی: مطالعه موردی"، ماهنامهعلمیتخصصیلجستیکوزنجیرهتأمین، سال نخست، شماره 11.
صفری حسین و امید محبی منش (1392). "ارائه مدل مفهومی مدیریت کیفیت زنجیره‌ی تأمین (SCQM) و بررسی وضعیت آن در صنعت خودروی ایران (مطالعه‌ی موردی: پروژه تندر 90 شرکت ایران‌ خودرو)"، نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، دوره 3، شماره  7.
فیروزجاییان، ا.، فیروزجاییان، م.، هاشمی ح.، و غلامرضازاده ف. (1393). کاربرد تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری درمطالعات گردشگری، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 1، 129–159.
Ahire, S.L., Golhar, D.Y., Waller, M.A., (1996). Development and validation of TQM implementation constructs. Decision Sciences 27, 23–56.
Chang, G. (2009). Total quality management in supply chain. International  Business  Research, 2 (2) , 82-85.
Choi, T.Y., & Rungtusanatham, M. (1999). Comparison of quality management practices: Across the supply chain and industries. Journal of Supply Chain Management, 25(1), 20-27. 
Cláudia S. Sarrico, Maria J. Rosa (2016). Supply chain quality management in education, International Journal of Quality & Reliability Management, 33(4): pp.499-517.
Cooper, M. C., Lambert, D. M., and Pagh, J. D.(1997), “Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics”, The International Journal of Logistics Management, 8(1), 1–13
Feciková,Ingrid.(2004) "An index method for measurement of customer satisfaction",The TQM Magazine,Vol.16 Iss:1, pp.57- 66
Fernandes, Ana Cristena, Paulo Sampaio and Maria do Sameiro Carvalho (2014). Quality Management and Supply Chain Management Integration: A Conceptual Model, Proceeding of International Conference of Industrial Engineering and Operations Management, Bali, Indonesia, January 7-9.
Forza,C.,Filippini,R.,(1998).TQM impact on quality conformance and customer atisfaction: A causal model. International Journal of Production Economics 55, 1–20.
Foster S. Jr. Thomas, Wallina Cynthia and Jeffrey Ogdenb (2011). Towards a better understanding of supply chain quality management practices, International Journal of Production Research, Vol. 49, No. 8, 15, 2285–2300
Guangshu Chang (2009). Total Quality Management in Supply Chain, International business Research, Vol. 2, No. 2.
Gupta, U., & Ramesh,  a. (2015). Analyzing the Barriers of Health Care Supply Chain in India: The Contribution and Interaction of Factors. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 189, 217–228.
Kanji, G.K., Wong, A., (1999). Business excellence model for supply chain management. Total Quality Management, 10, 1147–1168.
Kaynak, H. and Hartley, H.J.L. (2008), “A replication and extension of quality management into the supply chain”, Journal of Operations Management,26 (4):468- 89
Ketchen, D.J. & Hult, G.T.M. (2007). Bridging organization theory and supply chain management:  The case of best value supply chains. Journal of Operations Management, 25: 573-580.
Kuei, C., Madu, C. N., Lin, C(2008). Implementing supply chain quality management, Total Quality Management Vol. 19 (11), 1127–1141
Kumar Sharma, S., & Bhat, A. (2014). Modelling supply chain agility enablers using ISM. Journal of Modelling in Management, 9(2), 200–214.
Langabeer, J., & Rose, J. (2002). Creating Demands Driven Supply Chains How to Profit From Demand Chain Management. London: Spiro Press.
Li, L., Markowski, C., and Li Xu, Markowski, E.P., (2008). TQM – A predecessor of ERP implementation. International Journal of Production Economics, 115, 569–580.
Liu, H., You, J., Lu, C., & Chen, Y. (2015). Evaluating health-care waste treatment technologies using a hybrid multi-criteria decision making model. Renewable and Sustainable Energy, 41, 932–942.
Machado Marcio Cardoso, Fernandes Ana Cristina, Sampaio Paulo, Sameiro Maria do Carvalho, Nóvoa Henriqueta, Silva Sónia Duarte (2016). Supply Chain Quality Management: a theoretical framework for integration measurement
Matthews, C.R., (2006). Linking the supply chain to TQM. Quality Progress, 39 (11), 29–36.
McCarter, M., Fawcett, S. and Magnan, G. (2005), “The effect of people on the supply chain world: some overlooked issues”, Human Systems Management, Vol. 24 No. 3,pp. 197-208
Quang  Huy Truong , Sampaio  Paulo , Carvalho  Maria Sameiro,  Fernandes  Ana Cristina,  Binh An Duong Thi,  Vilhenac Estela, (2016). An extensive structural model of supply chain quality management and firm performance, International Journal of Quality & Reliability Management, Volume 33 Issue 4, pp. 444 – 464.
RAGADE, R. K. (1976). Fuzzy Interpretive Structural Modeling. Journal of Cybernetics, 6(3-4), 189–211. doi:10.1080/01969727608927531
Robinson, C.J. and Malhotra, M.K. (2005), “Defining the concept of supply chain quality management and its relevance to academic and industrial practice”, International Journal of Production Economics, Vol. 96, pp. 315-37.
Romano, P., (2002). Impact of supply chain sensitivity to quality certification on quality management practices and performances. Total Quality Management 13, 981–1000.
Ross, D.F. (1998), Competing through Supply Chain Management, Chapman&Hall, NewYork,  NY.
Segars, A.H., Harkness, W.J., Kettinger, W.J., ( 2001). Process management and supply chain integration at the Bose Corporation. Interfaces 31, 102–114.
Sharif, A.M., Irani, Z., (2012). Supply Chain Leadership, International Journal of Production Economics, vol 140, no. 1, pp. 57-68.
Sila, I., Ebrahimpour, M. and Birkholz, C. (2006), “Quality in supply chains: an empirical analysis”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 11 No. 6, pp. 491-502.
Stanley, L.L. & Wisner, J.D. (2001). Service Quality along the Supply Chain:  Implications for Purchasing, Journal of Operations Management, 19, 287-306.
Tan, K.-C., Kannan, V.R., Handfield, R.B., Ghosh, S., (1999). Supply chain management: An empirical study of its impact on performance. International Journal of Operations &Production Management 19, 1034–1052.
Tan, K.C., Lyman, S.B., Wisner, J.D., (2002). Supply chain management: A strategic perspective. International Journal of Operations & Production Management 22,614–631.
Tseng, M.-L. (2013). Modeling sustainable production indicators with linguistic preferences. Journal of Cleaner Production, 40, 46–56. doi:10.1016/j.jclepro.2010.11.019
Vanichchinchai, A. and Igel, B., (2009). Total quality management and supply chain management: Similarities and differences. The TQM Journal, 21 (3), 249-260.
Winter, D. (1996). Supplier Tiering Creates Purchasing Pickle. Ward’s auto world, 32(7), 45-48.
Wisner, J.D., Leong, G.K., & Tan, K.C. (2005), Principles of supply Chain Management: A Balanced Approach. Mason, Ohio: Thomson South-Western.
Wong, A. (2003). Achieving supply chain management excellence. Total Quality Management, 14(2), 151-159.
Wong, A., Fung, P., (1999). Total quality management in the construction industry in Hong Kong: A supply chain management perspective. Total Quality Management 10, 199–208.
Xu, Li Da(2011) 'Information architecture for supply chain quality management', International Journal of Production Research, 49: 1, 183-  198
Yeh, C.-H., & Deng, H. (2004). A practical approach to fuzzy utilities comparison in fuzzy multicriteria analysis. International Journal of Approximate Reasoning, 35(2), 179–194.
Yeung, A.C.L., (2006). Strategic supply management, quality initiatives, and organizational performance. Journal of Operations Management, 26 (4), 490-5