دوره و شماره: دوره 15، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 0-0 
4. ارائه مدل تحلیل پوششی داده های چند بخشی جدید برای ارزیابی کارایی شعب بانک ها

صفحه 73-96

10.22054/jims.2017.7989

مسلم نیلچی؛ محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ سیدحسین رضوی حاجی آقا؛ احمد بدری