نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران،

چکیده

در این مطالعه، کاربرد شبیه سازی در بهینه سازی دو هدفه ی یک مسئله ی بالانس خط مونتاژ تشریح گردیده
است که در آن هدف، تعیین مقادیر بهینه تخصیص نیروی انسانی و تجهیزات موازی به ایستگاهها می باشد، به
طوری که با حداقل هزینه های افزایش تجهیزات و نیروی انسانی در ایستگاهها، خروجی خط تولید به بیشترین
مقدار خود افزایش یابد. به عبارت دیگر با استفاده بهینه از منابع موجود خروجی تولید حداکثر شده و بهرهوری
به حداکثر میزان ممکن ارتقاء یابد. بدین منظور، به کمک بهینه سازی ازطریق شبیه سازی، فرایند خط تولید ،
تحت یک مدل شبیه سازی در نرمافزار ED شبیه سازی شده است. پس از اعتبارسنجی مدل با استفاده از طرح
آزمایش سناریوهای متنوعی طراحی و در مدل شبیه سازی اجرا شد، مقادیر ممکن برای دو متغیر تعداد نیروی
انسانی و تعداد تجهیزات موازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به دست آمده و در یک نمودار پارتو نشان داده
شده است و نتایج با وضعیت فعلی خط تولیدمقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing and Solving a New Bi-Objective Model to Assign Human Resource And Equipment to Parallel Workstations in a Product ion Line Using Optimization Via Simulation Technique

نویسندگان [English]

  • Mohammad saeed Company 1
  • Parham Azimi 2

چکیده [English]

In this study, the use of simulation technique in bi-objective optimization of assembly line balancing problem has been studied. The aim of this paper is to determine optimal allocation of human resource and equipment to parallel workstations in order to minimize the cost of adding equipment and manpower among the stations and maximize the production output. In other words, with optimal use of resources, production output is maximized and therefore productivity become maximum. To this end, with optimization via simulation, the production line process is simulated in the form of a simulation model in the ED software. After validating the simulation model using design of experiment, various scenarios designed and run in the simulation model. Possible results for human resource and equipment variables, obtained by genetic algorithm are shown in a Pareto chart and have compared with the production line current situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Simulation
  • Genetic Algorithm
  • Production line balancing
Azimi, P., (2012), SimSum1: A general optimization via simulation approach for 0-1 programming model,Int. J. of Simulation Modeling, 11(3): p. 150-164.
 
Margaretha, G., Almeder, C. and Hartl, R.F., (2014), Simulation-based optimization methods for setting production planning parameters, Int. J. of Production Economics, 151: p. 206–213.
Cristóbal, M., García-Sabater, G.P., Andrés, C., and Cardós, M., (2008), Branch and bound procedures for solving the Assembly Line Worker Assignment and Balancing problem: Application to Sheltered Work centers for Disabled, Discrete Applied Mathematics ,156: p. 352 – 367.
Musa, R., Arnaout, J.P. and Frank Chen, F., (2012), Optimization–simulation–optimization based approach for proactive variation reduction in assembly,Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 28: p.  613–620.
Nahas, N., Nourelfath, M. and Gendreau, M., (2014), Selecting machines and buffers in unreliable assembly/disassembly manufacturing networks, Int. J. of Production Economics, 154: p.113–126.
Melouk, S., Fontema, B., Waymire, E, and Hall, S., (2014), Stochastic resource allocation using a predictor-based heuristic for optimization via simulation, Computers & Operations Research ,46: p. 38–48.
Syberfeldt., A., Ng, A., John, R., Moore, P., (2009 (,Multi objective evolutionary simulation-optimization of a real-world manufacturing problem, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing ,25: p. 926–931.
Lorenzo, T., (2014), Coupling a genetic algorithm approach and a discrete event simulator to design mixed-model un-paced assembly lines with parallel workstations and stochastic tasktimes, Int. J. of Production Economics, 159: p. 319–333.
Lorenzo, T., (2015), Simultaneous balancing and buffer allocation decisions for the design of mixed-model assembly lines with parallel Workstations and stochastic task times, Int. J. Production Economics, 162: p. 201-215.