استفاده از مدل حداکثر پوشش وزندار با پوشش جزئی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی شعب بانک

علی محقر؛ سارا آریائی؛ جلیل حیدری دهویی؛ آرا تومانیان

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8114

چکیده
  امروزه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای افزایش سود، کاهش هزینه، رقابت با رقبا، جذب مشتریان وافزایش بهره وری در تلاش هستند. یکی از عواملی که به عملی کردن این استراتژی ها کمک می کند مکان یابیبهینه شعب می باشد. این تحقیق با هدف مکان یابی شعب جدید بانک مهر اقتصاد در منطقه یک شهر تهرانانجام گرفته است. از آنجا که تمرکز مراکز خدماتی از جمله ...  بیشتر

ارائه یک روش جدید برای ارزیابی و انتخاب سبد پروژه های توسعه محصول جدید

سید مجتبی هاشمی مجومرد؛ مسعود کسایی

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8115

چکیده
  تمایز از طریق توسعه محصول جدید یکی از موثرترین راه ها برای کسب موفقیت است اما با توجه نرخ شکستاین پروژه ها نمیتوان تنها با اتکا به یک پروژه توسعه محصول به موفقیت شرکت امید داشت. بنابراین باید سبدیاز پروژه های توسعه محصول جدید را انتخاب نمود. در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نظرسنجی از خبرگان نخست 3۲ معیار برای ارزیابی ...  بیشتر

ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص های انتخاب تأمین کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت

رضا اسماعیل پور؛ عادل آذر؛ محمد شاه محمدی

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، صفحه 45-70

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8116

چکیده
  امروزه بسیاری از سازمان ها درگیر نگرانی های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند و عملکردمسئولیت « تأمین کنندگان را در این زمینه اندازه گیری می کنند؛ ازجمله این موارد، بررسی تأثیری است کهمی تواند بر انتخاب تأمین کننده داشته باشد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت انتخاب » اجتماعی شرکتتأمین کنندگان مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت ...  بیشتر

مدل چندمحصولی تولید اقتصادی و سفارش اقتصادی با هزینه های نگهداری متفاوت

مهناز افراسیابی؛ احمد صادقی

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8117

چکیده
  مدلهایی که در زمینه مدیریت موجودی ارائه شدهاند پارامترهای متعددی را در بر میگیرند. نکتهای که درمدل های کلاسیک مربوط به تعیین مقدار اقتصادی سفارش و مقدار اقتصادی تولید وجود دارد ثابت بودنپارامترهایی نظیر هزینه نگهداری و هزینه راهاندازی و نرخ تقاضا در این مدلهاست. این مساله موجب عدمنزدیکی مقدار اقتصادی سفارش و تولید در حالت کلاسیک ...  بیشتر

مدیریت مصرف فرآورده ها در زنجیره ی تأمین خون با در نظرر گررفنن امکان اننقال جانبی بین بیمارسنان ها

سعید یعقوبی؛ مهدی کامور

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، صفحه 93-119

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8118

چکیده
  وجود عواملی نظیر محدود بودن منابع تأمین خون، فسادپذیری، شرایط خاص لازم برای نگهداری فرآورده هایخونی و هزینه های بالای ناشی از تلفیات و کمبود خون در مراکز درمانی، موجب شده مدیریت مصرففرآورده های خونی، به عنوان یکی از مسائل پیچیده و حائز اهمیت در حوزه ی سیستم های سلامت شناخته شوددر این مقاله، یک مدل ریاضی خطی به منظور بهینه سازی مصرف ...  بیشتر

نقش فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار و مزیت رقابتی پایدار

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محمود مرادی؛ محسن مومنه

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، صفحه 121-150

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8119

چکیده
  طی سالهای اخیر با تغییر شرایط در بازارهای جهانی و رقابت مابین زنجیره های تأمین، سازمان ها دریافته اند کهبرای رشد و بقا در محیط پرتلاطم امروزی باید تمام تلاششان را در خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار به کارگیرند. از طرفی فشار مشتریان و خواست ذینفعان، سازمانها را در توجه به مولفه های توسعه پایدار همچونمباحث اجتماعی و زیست محیطی مجاب نموده ...  بیشتر

مدل سازی مساله زمانبندی تولید جریان کارگاهی چند حالته با منابع محدود

مهدی یزدانی؛ بهمن نادری

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، صفحه 151-168

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8120

چکیده
  در مسائل زمانبندی معمولا زمان پردازش عملیات های هر کار مشخص و ثابت در نظر گرفته می شود. درادبیات زمانبندی پروژه بسیار تاکید شده است که زمان هر فعالیت/عملیات می تواند گاهی چند حالته باشد و باتخصیص مقداری بیشتری از منابع به یک فعالیت، زمان پردازش آن نیز کاهش یابد. در اینگونه مسائل علاوه برزمانبندی فعالیت ها باید تخصیص منابع محدود در ...  بیشتر