نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

استفاده ازروش تئوری محدودیت هادرسیستم  تولیدی یکی ازروشهای موثرجهت افزایش خروجی خط تولیدودرنتیجه افزایش بهره وری کل سیستم می­باشد. دراین روش بیان میشودکه محدودیت در هرسیستم یافرایند، تعیین کننده حداکثربازده یا عملکرد بوده و می­بایست شناسایی ودرجهت افزایش کارایی وبازدهی سیستم مدیریت شود. درام–بافر–روپ،روشی جهت اجرای تئوری محدودیت­هادرخط تولیدمیباشد. دراین تحقیق باانجام مطالعه موردی برروی یک خط تولیدقطعات خودرویی،ابتدابااستفاده ازرویکردشبیه سازی به پیاده سازی سیستم دی–بی–آر ومقایسه آن باسیستم عادی خط تولیدپرداخته شده وسپس به بررسی تاثیرتغییرمکان گلوگاه برروی چهارشاخص کلیدی زمان انتظار،کاردرجریان ساخت،توان عملیاتی وزمان تحویل درهردوسیستم پرداخته شده است. نتابج تحقیق حاکی از ضعیف تر شدن میزان شاخص ها با دور شدن گلوگاه از مبدا و کمتر بودن شیب این تغییر در سیستم دی بی آر نسبت به سیستم عادی می باشد. 

کلیدواژه‌ها

  1. Atwater, B., Stephens, A., &Chakravorty, S. (2004). The Impact of Scheduling Free Goods on the Throughput Performance of a Manufacturing Operation.International Journal of Production Research, 42(23), 4849-4869.
  2. Bell, S. (2006).Lean Enterprise Systems.JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION.
  3. Betterton, C.E., &CoxIII, J.F. (2009). Espoused drum-buffer-rope flow control in serial lines: A comparative study of simulation models. Int. J. Production Economics, 117, 66- 79.
  4. Chakravorty, S.S. (2001). An evaluation of the DBR control mechanism in a job shop environment .Omega. International Journal of Management Science, 29,335 - 342.
  5. Kadipasaoglu, S.N. ,  Xiang, W. , &Hurley, S.F. (2000). A study on the effect of the extent and location of protective capacity in flow systems.Int. J. Production Economics,63, 217 – 228.
  6. Mahapatra, S.S. &Sahu, A. (2006, July). APPLICATION OF THEORY OF CONSTRAINTS ON SCHEDULING OF DRUM-BUFFER-ROPE SYSTEM.International Conference on Global Manufacturing and Innovation.
  7. Schragenhiem, E. ,&Dettmer, H.W. (2000).Manufacturing at Warp Speed:Optimizing Supply Chain Business Performance.Boca Raton, FL: St. Lucie Press.
  8. Schragenhiem, E. ,&Ronen, B. (1990). Drum-Buffer-Rope Shop floor control.Production and inventory management journal, Third quarter.
  9. Wu, S.Y. , Morris, J.S. , &Gordon, T.M. (1994). A simulation analysis of the effectiveness of drum-buffer-rope scheduling in furniture manufacturing. Computers ind.Engng,26(4), 757 – 764.