نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات، گروه مهندسی صنایع ، قزوین، ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، مسئله زمانبندی پروژه بر پایه حجم کار[1]با محدودیت منبع برای کمینه کردن هزینه‌های زودکرد و دیرکرد با توجه به حجم کار ثابت برای فعالیت‌ها، روابط پیشنیازی و محدودیت منابع تجدیدپذیر مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. باتوجه به اینکه فعالیت‌ها دارای سررسید مشخصی هستند برای فعالیت‌هایی که از سررسید خود انحراف دارند جریمه زودکرد و دیرکرد در نظر گرفته می شود. برای حل این مسئله دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و شبیه‌سازی تبرید طراحی شده و پارامترهای این الگوریتم ها با استفاده از روش تاگوچی تنظیم شده است.  برای بررسی عملکرد این دو الگوریتم، مجموعه ای از مسائل نمونه حل و با با استفاده از آزمون های آماری به مقایسه جواب‌های حاصل از دو الگوریتم پرداخته شده است. 

کلیدواژه‌ها

 
AfsharNajafi, B., Shadrokh, Sh., An Algorithm for the weighted Earliness-Tardiness unconstrained project scheduling program,Journal of Applied Sciences,2008, 1651-1659
Agarwal,A., Colak,S., Erenguc S., A Neurogenetic approach for the resource-constrained project scheduling problem , Computers & Operations Research 38 (2011) 44–50
Atli, O. Kahraman, C., Fuzzy resource-constrained project scheduling using taboo search algorithm, International Journal of Intelligent Systems , Volume 27, Issue 10, October 2012, Pages 873-907
Blazewicz J, Lenstra JK, RinnooyKan AHG. Scheduling projects to resource constraints: classification and complexity. Discrete Applied Mathematics 1983; 5:11–24.
Fündeling, N. Trautmann; A priority-rule method for project scheduling with work-content constraints, European Journal of Operational Research, 2010; 568-574
Goldeberg, D.E, “Genetic Algorithm in Search” Optimization and Machine Learning Wesley, Reading, MA, 1989.
Jairo R. Montoya-Torres, Edgar Gutierrez-Franco, Carolina Pirachica´n-Mayorga, Project scheduling with limited resources using a genetic algorithm, International Journal of Project Management 28 (2010) 619–628
Khoshjahan, Y, Najafi, AA, Afshar-Nadjafi, B,Resource constrained project scheduling problem with discounted earliness–tardiness penalties: Mathematical modeling and solving procedure , Computers & Industrial Engineering, Volume 66, Issue 2, October 2013, Pages 293-30086–101
Lin-Yu Tseng, Shih-Chieh Chen,. A hybrid metaheuristic for the resource-constrained project scheduling problem, European Journal of Operational Research 175 (2006) 707–721
Mendes, J.F. Gonçalves, M.G.C. Resende, A random key based genetic algorithm for the resource constrained project scheduling problem, Computers & Operations Research 36 (2009) 92 – 109
Ranjbar,M, Khalilzadeh, M, Kianfar, F, Etminani, K , An optimal procedure for minimizing total weighted resource tardiness penalty costs in the resource-constrained project scheduling problem , Computers & Industrial Engineering, Volume 62, Issue 1, February 2012, Pages 264-270
Ranjbar, M., Kianfar, F. Resource-constrained project scheduling problem with flexible work profiles: A genetic algorithm approach, ScientiaIranica , Volume 17, Issue 1 E, June 2010, Pages 25-35
Shadrokh,Shahram,Kianfar,Fereydoon. A genetic algorithm for resource investment project scheduling problem, tardiness permitted with penalty.European Journal of Operational Research 181 (2007)
Shahsavar M, Niaki STA, Najafi AA, An efficient genetic algorithm to maximize net present value of project payments under inflation and bonus-penalty policy in resource investment problem. Advances in Engineering Software, 41, 1023-1030, 2010.
Vanhoucke, M., Demeulemeester E., Herroelen, W., an Exact Procedure for the Resource-Constrained Weighted Earliness–Tardiness Project Scheduling Problem, Annals of Operations Research, 2001,102, 179–196