نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه تهران،پردیس البرز

2 استادیارمدیریت صنعتی،دانشگاه تهران

چکیده

با افزایش روز افزون آلودگی زیست محیطی وپیامدهای مخرب آن وبه دنبال آنافزایش تقاضای مشتریان وجوامع زیست محیطی برای محصولات وخدمات سازگار با محیط زیست می بایست کوشید تا آلودگی های ناشی از گسترش صنایع را در قالب تلاش برای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز کاهش داد. ازاینرودرپژوهش حاضرجهت ترغیب صنایع فولاد سازی به اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز، به شناسایی وتعیین محرکهای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز وسپس به تعیین روابط مابین و سطح بندی آنها پرداخته شده است. مدلپیشنهادیبااستفادهاز روش مدل سازی تفسیری ساختاری به دست آمده است.نتایج مدل روابط محرکها نشان می دهد که در  بین محرکها«دولت،قوانین ومقررات»به عنوان ماثرترین محرک، منشاء اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز در مجتمع فولاد مبارکه می باشد

کلیدواژه‌ها

آذر،عادل، بیات،کریم. (1387).طراحی مدل فرآیند محوری کسب وکار بارویکرد معادلات تفسیری ساختاری.نشریهمدیریتفناوریاطلاعات.دوره1.شماره1. دانشگاه تربیت مدرس.
اژدری،بهنام. (1391).مدل سازی علی روابط میان فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین،توانمندسازها وعمکردزنجیره تامین محصولات منتخب ایرانی.پایان نامه دوره دکتری.مدیریت صنعتی.دانشگاه تهران.
الفت، لعیا،خاتمی فیروز آبادی، علی؛خداوردی،روح الله. (1390).مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت خودرو سازی ایران.فصلنامه علوم مدیریت ایران.سال ششم.شماره21.صص123-140.
جعفرنژاد،احمد،مروتی شریف آبادی،علی؛اسدیان اردکانی،فائزه.(1392).مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تامین.انتشارات مهربان نشر. تهران.
AgarwalA., Shankar R., Tiwari M.K. (2007).Modeling agility of supply chain.Industrial Marketing Management.36.443-457.
DiabatA., KannanG.(2011).An analysis of the drivers affecting the implementation of green supply chain management.Resources, Conservation and Recycling. 55. 659-667.
Faisal M. N., BanwetD.K., Shankar R. (2006).Supply chain risk mitigation & modeling the enablers.Business Process Management Journal.12(4).535-552.
GovindanKannan., DiabatAli.,  K.Madan ShankarK. (2014).Analyzing the drivers of green manufacturing with fuzzy approach.Journal of Cleaner Production. XXX.1-12.
Guo-CiangW., Jyh-HongD., Ping-ShunCh. (2012).The effects of GSCM drivers and institutional pressures on GSCM practices in Taiwan’s textile and apparel industry.International Journal of Production Economics. 2. 618-636.
HandfieldR.,SroufeR.,WaltonS. (2005).Integratingenvironmental management and Supply chain strategies.Business Strategies and the Environment.14(1).1-19.
HsuC.W.,HuA.H. (2008).Green supply chain management in the electronic industry.International Journal Environ Science Technology.5(2).205-216.
HuangJ.,TzengG.,OngCh. (2005).Multidimensional data in multidimensional scaling using the analytic network process.Pattern Recognition Letters.26(6).755-767.
KainumaY., TawaraN. A. (2006).multiattribute utility theory approach to lean and green supply chain management.International Journal of Production Economics.101. 99-108.
KannanG., HaqA.N., KumarP.S., ArunachalamS. (2008).Analysis and selection of green suppliers using interpretative structural modeling and analytic hierarchy process.International Journal of Management and Decision Making.9(2).163–182.
LeeS.Y. (2008). Drivers for the participation of small and medium sized suppliers in green supply chain initiatives. Supply Chain ManagementInternational  Journal. 13. 185-198.
 
MandalA., DeshmukhS.G. (1994).Vendor selection using interpretive structural modeling (ISM).International Journal of Operation &Production Management. 14(6). 52 – 59.
MinhajA., RehmanA., RakeshL. (2011).An Innovative approach to evaluate Green Supply Chain Mnagement (GSCM) Drivers By using Interpretive Structural Modeling (ISM).International Journal of  Innovation and Technology Management.8(2).315-336.
RahmanShams., SubramanianNachiappan. (2012).Factors for implementing end-of-life computer recycling operations in reverse supply chains.International Journal of Production Economics.140(1).239-248.
RaviV., ShankarR. (2004).Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics.Technological Forecasting and Social Changes.72(8).1011–1029.
RayCÔtÉ., Richardson Emily.(2009).Green manufacturing: How efficiently do you operate?.(http://www.burnsidenews.com/index.cfm?sid=2 75670 & sc=400).
SrivastavaS.K.(2007).Green supply chain management: A state of the art literature review.International Journal of Management Review. 9(1). 53-80.
TrowbridgeP.A. (2001). Case study of green supply-chain management at advanced micro devices.Greener Management International. 35. 121-135.
 
WalkerHelen.,Di SistoLucio.,McBainDarian. (2008).Drivers and barriers to environmental supply chain management practices: Lessons from the public and private sectors.Journal of Purchasing and Supply Management. 14(10). 65-85.
XuLei., MathiyazhaganK., GovindanKannan., HaqA.N., RamachandranN.V., AshokkumarAvinash. (2013). Multiple comparative studies of Green Supply Chain Management: Pressures analysis.Resources, Conservation and Recycling. 78. 26-35.
 
ZhuQ., SarkisJ.(2004).Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises.Journal of Operations Management. 22 (3). 265-289.
ZhuQ., SarkisJ.(2006).An inter-sectoral comparison of green supply chain management in China: Drivers and practices.Journal of Cleaner Production. 14(5). 472-486.
ZhuQ., SarkisJ., LaiK-h. (2007).Green supply chain management: pressures, practices and performance within the Chinese automobile industry.Journal of Cleaner Production. 15(11). 1041-1052.