خوشه بندی، ارزیابی و انتخاب پروژه ها با رویکرد کوله پشتی و روشهای تصمیم گیری چند معیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنانی گرمسار

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد

3 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

چکیده

انتخاب سبد بهینه از پروژهها، ازجمله تصمیمات استراتژیک در سطح مدیریت سازمانهای پروژه محور
می باشد؛ که به عنوان یکی از مراحل اصلی و موثر در مدیریت سبد پروژهها مطرح می گردد. به عبارت دیگر،
پس از شناسایی و ارزیابی پروژههای مختلف، می بایست ترکیب بهینه ای از پروژه ها بر مبنای معیارهای
مختلف انتخاب گردد. ازآنجایی که منابع سازمانها معمولاً کمتر از منابع موردنیاز در پروژههای پیش رو
سازمانهاست، لذا انتخاب پروژهها از میان سبدی از پروژهها و تصمیمگیری در این رابطه امری اجتناب ناپذیر
در سازمان محسوب میشود. لذا حیات سازمانها ارتباط تنگاتنگی با نحوه مدلسازی و رویکرد استفاده شده در
سازمان، جهت انتخاب پروژهها دارد. در پژوهش های صورت گرفته در راستای انتخاب پروژه عموماً به بحث
خوشه بندی پروژه ها توجه زیادی نشده است درحالی که خوشه بندی پروژه ها این امکان را فراهم می آورد که
پروژه ها به بالاترین بازدهی برسند. در این مقاله به ارائه مدلی جهت خوشه بندی، ارزیابی و انتخاب پروژه ها
خواهیم پرداخت. در ابتدا پروژه ها در سبدهای مختلف با استفاده از الگوریتم K-MEANS خوشه بندی
خواهند شد، سپس به ارزیابی و اولویت بندی پروژه های هر سبد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته
خواهد شد. درنهایت پس از ارزیابی و اولویت بندی پروژه ها، با استفاده از مسئله کوله پشتی، پروژه ها از هر سبد
انتخاب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi Criteria Decision Making Techniques and Knapsack Approach for Clustering, Evaluating and Selecting Projects

نویسندگان [English]

  • Azam Keshavarz Hadadha 1
  • Zahra Jalili Bal 2
  • Siamak Haji Yakhchali 3
چکیده [English]

Project Portfolio Selection is one of the strategic decisions on the level of management in project-oriented organizations; which is one of the most important and effective stages in project portfolio management. In other words, after identification and evaluation of different projects, optimal combination of projects must be selected based on different criteria. Since commonly resources of organizations are less than required resources on projects that are ahead of the organization; so project selection among different project portfolio and decision making about these issues are inevitable in organizations. So durability of organizations depends closely on the way of modeling and used approaches for project selection problem. In previous researches related to project selection problem, generally the problem of project clustering have not deeply been considered while project clustering may allow that projects to reach the highest return. In this article, we will propose a model for clustering, evaluating and selecting projects. At first projects will be clustered in various portfolios by K-MEANS algorithm, then projects of each portfolio will be evaluated and prioritized with analytical network process (ANP). Finally, projects from each portfolio will be selected based on knapsack problem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clustering
  • Prioritizing
  • Project Selection
  • Analytical Network Process (ANP)
  • Knapsack Approach
 
 A. F. Carazo, T. Gómez, J. Molina, A. G. Hernández-Díaz, F. M. Guerrero, and R. Caballero, “Solving a comprehensive model for multiobjective project portfolio selection,” Computers & Operations Research, vol. 37, no. 4, pp. 630–639, Apr. 2010.
A. Singh, " Resource Constrained Multi-Project Scheduling with Priority Rules & Analytic Hierarchy Process" , Procedia Engineering, vol 69, pp.725 – 734.2014.
Badri, M. A., Davis, D., & Davis, D. (2001). A comprehensive 0–1 goal programming model for project selection. International Journal of Project Management, 19(4), 243-252.
Blichfeldt, B. S., Eskerod, P. Project portfolio management – There’s more to it than what management
enacts, International Journal of Project Management ٢۶ (٢٠٠٨), PP ٣۵٧–٣۶۵.
De Reyck, B., Grushka-Cockayne, Y., Lockett, M., Calderini, S. R., Moura, M., & Sloper, A. (2005). The impact of project portfolio management on information technology projects. International Journal of Project Management, 23(7), 524-537.
Doerner, K., Gutjahr, W. J., Hartl, R. F., Strauss, C., & Stummer, C. (2004). Pareto ant colony optimization: A metaheuristic approach to multiobjective portfolio selection. Annals of Operations Research, 131(1-4), 79-99.
Dos Santos, B. L. (1989). Selecting information systems projects: problems, solutions and challenges. Paper presented at the System Sciences, 1989. Vol. III: Decision Support and Knowledge Based Systems Track, Proceedings of the Twenty-Second Annual Hawaii International Conference on.
Elonen, S., Artto, K. A. Problems in managing internal development projects in multi-project
environments, International Journal of Project Management, ٢١ (٢٠٠٣), PP ٣٩۵–۴٠٢.
Ghasemzadeh, F., Archer, N., & Iyogun, P. (1999). A zero-one model for project portfolio selection and scheduling. Journal of the Operational Research Society, 50(7), 745-755.
Lootsma, F., Mensch, T., & Vos, F. (1990). Multi-criteria analysis and budget reallocation in long-term research planning. European journal of operational research, 47(3), 293-305.
Lucas, H. C., & Moore, J. R. (1976). A multiple-criterion scoring approach to information system project selection: New York University, Graduate School of Business Administration.
Medaglia, A. L., Graves, S. B., & Ringuest, J. L. (2007). A multiobjective evolutionary approach for linearly constrained project selection under uncertainty. European journal of operational research, 179(3), 869-894.
Pangsri, P., (2015). Application of the Multi Criteria Decision Making Methods for Project Selection. Universal Journal of Management 3(1), pp. pp.15-20.
Rafiee, M., Kianfar, F., & Farhadkhani, M. (2014). A multistage stochastic programming approach in project selection and scheduling. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70(9-12), 2125-2137.
Rathi, R. K. S., (2015). Six Sigma Project Selection Using Fuzzy TOPSIS Decision Making Approach. Management Science Letters,5, p. PP.447.
Rahmani, N. Talebpour, A. and  Ahmadi, T. Developing a Multi Criteria Model for Stochastic IT Portfolio Selection by AHP Method. Procedia-Social and Behavarial sciences, 2012.62,p:1041-1045.
Salehi, K., (2015). A hybrid fuzzy MCDM approach for project selection problem. Decision Science Letters ,4, p. pp.109–116
Schmidt, R. L. (1993). A model for R&D project selection with combined benefit, outcome and resource interactions. Engineering Management, IEEE Transactions on, 40(4), 403-410.
Stummer, C., & Heidenberger, K. (2003). Interactive R&D portfolio analysis with project interdependencies and time profiles of multiple objectives. Engineering Management, IEEE Transactions on, 50(2), 175-183.
Tasan, S. O., & Gen, M. (2013). An integrated selection and scheduling for disjunctive network problems. Computers & Industrial Engineering, 65(1), 65-76.
Vinodh, S. S.,( 2015). Lean Six Sigma project selection using hybrid approach based on fuzzy DEMATEL–ANP–TOPSIS.". International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 6.
W. J. Gutjahr and K. a. Froeschl, “Project portfolio selection under uncertainty with outsourcing opportunities,” Flexible Services and Manufacturing Journal, Jul. 2011.
Yousefi, A., Hadi-vencheh, A., Selecting Six sigma projects:MCDM or DEA?, Journal of Modelling in Management, 2016, 11(1):p309-325.
ج. کاظمی، م.رکنی، ا. اخروی، اولویت­بندی پروژه­های بهبود EFQM با استفاده از روش AHP  فازی گروهی و ماتریس تلاش
موفقیت: مطالعه موردی یک صنعت تولیدی، مدیریت تولید و عملیات، دوره سوم پیاپی،1391، 119-134.
ع. علی نژاد، ک. سیمیاری، انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/DEMATEL  ،مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 11، شماره 28، 1392، 41-60.