تعیین استراتژی های نگهداری و تعمیرات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چند مرحله ای(مورد مطالعه: نیروگاه برق شهید سلیمی نکا)

الهه شاکری کناری؛ محمد ولی پور خطیر؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی

دوره 17، شماره 54 ، مهر 1398، ، صفحه 291-325

https://doi.org/10.22054/jims.2017.21543.1754

چکیده
  چکیده: اهمیت مقوله نگهداری و تعمیرات از آنجاست که مدیریت کارآمد آن می‌تواند در تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه‌ها بسیار موثر باشد. این مسئله در نیروگاه‌های تولید برق به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف از مقاله‌ حاضر ارائه‌ رویکردی کاربردی برای تعیین استراتژی‌ نگهداری و تعمیرات مناسب برای هر ...  بیشتر

تبیین راهبردهای رقابت پذیری تولید با رویکرد گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری

محمد ولی پور خطیر؛ زین العابدین اکبرزاده

دوره 15، شماره 46 ، مهر 1396، ، صفحه 135-155

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7991

چکیده
  راهبردهای تولیدی به عنوان رایجترین توانمندی قابل کنترل درونی شرکتها نقش بسیار کلیدی در کسبمزیت رقابتی پایدار ایفا میکند. شناسایی و توسعه این راهبردها مستلزم درک روشنی از نقش آنها در کسبمزیت رقابتی و نیز تأثیرات متقابلشان بر یک دیگر است. در همین راستا، مقاله حاضر با استفاده از روشهایگسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی و مدلسازی ساختاری ...  بیشتر