ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت دانش

یاسر صمیمی؛ عبداله آقایی

دوره 3، شماره 10 ، مهر 1384، ، صفحه 1-23

چکیده
  برای تشخیص میزان موفقیت سیستم مدیریت دانش، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد ضروری است. نظر به اهمیت موضوع در این مطالعه چگونگی ارزیابی کاریابی و اثر بخشی سیستم مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بر عملکرد سازمان از دو جنبه مالی و غیر مالی مورد توجه قرار ...  بیشتر