رابطه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده

رضا واعظی؛ زینب عباسی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 131-152

چکیده
  این مقاله رابطه میان مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یاد گیرنده را توضیح می دهد. با توجه به اینکه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده هر دو در زمره رویکردهایی هستند که موضوع تغییر سازمان را دنبال می کنند مقاله حاضر استدلال می کند که رویکردهای مذکور هر یک از زاویه ای خاص به سازمان و تغییر آن نگاه می کنند و به این ...  بیشتر