تحلیل محتوا و هم واژگانی متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی زنجیره تامین

علی محمدی؛ مسلم علی محمدلو؛ عباس عباسی؛ مجتبی خلیفه

دوره 17، شماره 53 ، تیر 1398، ، صفحه 35-80

https://doi.org/10.22054/jims.2018.20400.1713

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اهمیت نقش متغیرهای مالیْ در کنار متغیرهای عملیاتی و استخراج متغیرهای مذکور در یک شبکه زنجیره تامین به روشی نظام‏مند و عینی است. همچنین این مطالعه از طریق تحلیل‏های هم‏رخدادی نیز به دنبال کشف ارتباطات مستقیم و غیرمستقم متغیرها، خوشه‏بندی مفاهیم، تشکیل شبکه‏های هم‏رخدادی و محاسبه شاخص‏های ...  بیشتر

مدیریت ریسک زنجیره تأمین پروژه ها در خطوط انتقال گاز: رویکرد تئوری برخاسته از داده ها

علی محمدی؛ پیام شجاعی؛ حمید رضا یزدانی؛ محمد رضا صادقی مقدم

دوره 14، شماره 42 ، مهر 1395، ، صفحه 169-197

https://doi.org/10.22054/jims.2016.5719

چکیده
  با عنایت به اهمیت فزاینده بحث ریسک در زنجیره تأمین در دهه اخیر به طور عام و در پروژهها به شکلیخاص، در این پژوهش ابعاد و اجزاء پدیده مدیریت ریسک زنجیره تأمین در پروژهها تبیین میشود. برای اینمنظور با استفاده از رویکرد تئوری برخاسته از دادهها، پروژههای خط انتقال گاز در استان فارس توسط محققینمورد مطالعه قرار گرفت و از روش کوربین و استراوس ...  بیشتر