مدیریت تولید و عملیات
طراحی و تبیین الگوی انعطاف‌پذیری تولید در صنایع غذایی

یوسف شمسی؛ هوشنگ تقی زاده؛ سلیمان ایرانزاده

دوره 19، شماره 63 ، دی 1400، ، صفحه 125-162

https://doi.org/10.22054/jims.2021.46310.2377

چکیده
  هدف این مقاله تدوین الگوی انعطاف‌پذیری تولید در صنایع غذایی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در بخش پژوهش کیفی، روش داده بنیاد ابزاری برای ساخت مدل مفهومی انعطاف‌پذیری تولید می‌باشد. نمونه آماری این بخش، شامل 20 نفر از خبرگان آشنا به موضوع انعطاف‌پذیری تولید است. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی، روش گلوله ...  بیشتر

مدیریت زنجیره تامین
طراحی مدل ارزیابی ساختار بالادستی زنجیره‌‌های تأمین در ‏صنعت خودروسازی‏ با رویکرد تطبیقی خوشه‌بندی طیفی

مصطفی ضیائی حاجی‌پیرلو؛ هوشنگ تقی زاده؛ مرتضی هنرمند عظیمی

دوره 19، شماره 61 ، تیر 1400، ، صفحه 147-180

https://doi.org/10.22054/jims.2021.56523.2566

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی طرح ساختاری در بالارده زنجیره‌‌های تأمین در صنعت خودروسازی با رویکرد تطبیقی خوشه‌بندی طیفی بر اساس نظریه سیستم‌های پیچیدۀ تطبیق‌پذیر می‌باشد. در این پژوهش، روشی برای ارزیابی درهم‌تنیدگی‌های مربوط به پیچیدگی ساختاری(افقی، عمودی و فضایی) با لحاظ نمودن ویژگی‌های عملکردی اجزای آن بر اساس ...  بیشتر