مدیریت ریسک زنجیره تأمین پروژه ها در خطوط انتقال گاز: رویکرد تئوری برخاسته از داده ها

علی محمدی؛ پیام شجاعی؛ حمید رضا یزدانی؛ محمد رضا صادقی مقدم

دوره 14، شماره 42 ، مهر 1395، ، صفحه 169-197

https://doi.org/10.22054/jims.2016.5719

چکیده
  با عنایت به اهمیت فزاینده بحث ریسک در زنجیره تأمین در دهه اخیر به طور عام و در پروژهها به شکلیخاص، در این پژوهش ابعاد و اجزاء پدیده مدیریت ریسک زنجیره تأمین در پروژهها تبیین میشود. برای اینمنظور با استفاده از رویکرد تئوری برخاسته از دادهها، پروژههای خط انتقال گاز در استان فارس توسط محققینمورد مطالعه قرار گرفت و از روش کوربین و استراوس ...  بیشتر

شناسایی، تعیین روابط و سطح بندی محرکهای مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری

ایمان انصاری؛ محمد رضا صادقی مقدم

دوره 12، شماره 35 ، دی 1393، ، صفحه 123-150

چکیده
  با افزایش روز افزون آلودگی زیست محیطی وپیامدهای مخرب آن وبه دنبال آنافزایش تقاضای مشتریان وجوامع زیست محیطی برای محصولات وخدمات سازگار با محیط زیست می بایست کوشید تا آلودگی های ناشی از گسترش صنایع را در قالب تلاش برای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز کاهش داد. ازاینرودرپژوهش حاضرجهت ترغیب صنایع فولاد سازی به اجرای مدیریت زنجیره تامین ...  بیشتر