مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تأمین در شرایط فازی

علی رضا علی نژاد؛ زهرا شهریاری؛ سید حبیب اله رحمتی؛ کاووس سیمیاری

دوره 12، شماره 35 ، دی 1393، ، صفحه 151-178

چکیده
  در این تحقیق به ارائه رویکردی یکپارچه برای طراحی خاصی از شبکه های توزیع در فضای زنجیره تأمین پرداخته شده که در آن تصمیمات مرتبط با مکان یابی پویای تسهیلات، برآورده سازی تقاضای مشتریان با رویکردی یکپارچه اتخاذ می گردد. در این راستا ، یک مدل ریاضی جدید مکان یابی پویا چند تسهیلاتی به منظور کمینه سازی مجموع هزینه های مرتبط بر مکان یابی ...  بیشتر